Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit

 • plánet, čađahit, árvvoštallat ja dokumenteret iežas bargguid ja bargoproseassaid ja geavahit fágaterminologiija barggus
 • suokkardit sámi árbevierromáhttu ja álgoálbmotkultuvra ja geavahit inspirašuvdnan ehtalaš vugiin iežas hutkkálaš barggus ja go gaskkusta duoji
 • suokkardit ja selvehit ávdnasiid iešvuođaid ja masa geavahuvvojit ja dan vuođul duddjot árbevirolaččat ja ovdánahttit dujiid
 • válljet ávdnasiid eallišlája, agi, guolgga ja kvalitehta vuođul ja reflekteret makkárat náhkkeávdnasat leat iešguđetge jahkodagáin
 • geavahit lunddolaš navildanvugiid sisteráhkadeames
 • neaskit ja dikšut náhkiid iešguđet vugiid mielde ja geavahit iešguđetlágan osttuid ja bárkkuid náhkkedikšumis ja reflekteret movt proseassat váikkuhit ávdnasiidda
 • geavahit riibadanvugiid, dipmadit ja vuoidat gápmasiid, náhkiid ja sisttiid
 • geavahit árbevirolaš minstariid ja mihtidanvugiid go vadjá, ja vadjat osiid náhki mielde nu ahte seastá ávdnasiid ja vuhtiiváldá miehteguolgga, vuosteguolgga ja symmetriija
 • goarrut árbevirolaš dujiid sisttis, gápmasiin ja náhkis árbevirolaš giehtasávnnjiiguin ja mášinsávnnjiin dárbbu mielde
 • geavahit iešguđet digitála resurssaid ovdánahttit bargotevnnegiid, sárggastusaid ja modeallaid ja geavahit daid go hábme ođđa dujiid trendaid ja ođđa albmanahttimiid vuođul
 • divvut, laktit, stuoridit ja duogŋat siste- ja náhkkebuktagiid ođđasit geavaheapmái
 • geavahit árbevirolaš ja ođđa vugiid siste- ja náhkkeávdnasiid ja dujiid vurkkodeamis
 • buhtistit ja máŧasdoallat iešguđet vugiid mielde siste- ja náhkkeávdnasiid ja reflekteret makkár vuohki váikkuha atnui ja bistimii
 • válddahit funkšuvnna, kvalitehta ja bistima duodjebuktagiin
 • meroštit áigegeavaheami ja hatti iežas buktagiin ja bálvalusain ja árvvoštallat ávnnasgeavaheami, produktivitehta, márkanárvvu ja gánnáheami oktavuođaid
 • geavahit iešguđet digitála resurssaid go márkanfievrrida ja vuovdá iežas ja fitnodaga mearkagálvvuid ja gulahallamis ostiiguin ja eará ovttasbargoguimmiiguin
 • selvehit siste- ja guolgaduoji historjjá ja iešvuođa ja geavahit historjjálaš gálduid referánsan buktagiid buvttadeamis ja rekonstrueremis luohtehahtti vugiin
 • geavahit gustovaš njuolggadusortnegiid mat gusket dahkkivuoigatvuhtii iežas barggus ja reflekteret gáldogeavaheami ja gáldočujuhusaid
 • válddahit iešguđet sámi duodjeorganisašuvnnaid ja -institušuvnnaid ovddasvástádussurggiid ja bargguid ja movt atnit ávkki dain, ja reflekteret makkár rolla dain lea servodagas
 • máŧasdoallat mašiinnaid, reaidduid ja duodjebiergasiid ja geavahit daid dearvvašvuođa, birrasa ja bargosihkkarvuođanjuolggadusaid mielde
 • bargat gustovaš njuolggadusortnegiid ja šiehtadusaid vuođul mat regulerejit bargodili, ja válddahit bargoaddi ja bargi geatnegasvuođaid ja vuoigatvuođaid
 • geavahit heivvolaš suodjalanbiergasiid, buriid bargorutiinnaid ja válljet vuogas barganvugiid maid rievdadallá barggadettiin vai garvá noađđevigiid

Dađistaga árvvoštallan