Siste- ja guolgaduodjefága (SPD03‑02)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit

 • plánet
  ,
  čađahit
  ,
  árvvoštallat
  ja
  dokumenteret
  iežas bargguid ja bargoproseassaid ja
  geavahit
  fágaterminologiija barggus
 • suokkardit
  sámi árbevierromáhttu ja álgoálbmotkultuvra ja
  geavahit
  inspirašuvdnan ehtalaš vugiin iežas hutkkálaš barggus ja go gaskkusta duoji
 • suokkardit
  ja
  selvehit
  ávdnasiid iešvuođaid ja masa geavahuvvojit ja dan vuođul duddjot árbevirolaččat ja
  ovdánahttit
  dujiid
 • válljet ávdnasiid eallišlája, agi, guolgga ja kvalitehta vuođul ja
  reflekteret
  makkárat náhkkeávdnasat leat iešguđetge jahkodagáin
 • geavahit
  lunddolaš navildanvugiid sisteráhkadeames
 • neaskit ja dikšut náhkiid iešguđet vugiid mielde ja
  geavahit
  iešguđetlágan osttuid ja bárkkuid náhkkedikšumis ja
  reflekteret
  movt proseassat váikkuhit ávdnasiidda
 • geavahit
  riibadanvugiid, dipmadit ja vuoidat gápmasiid, náhkiid ja sisttiid
 • geavahit
  árbevirolaš minstariid ja mihtidanvugiid go vadjá, ja vadjat osiid náhki mielde nu ahte seastá ávdnasiid ja vuhtiiváldá miehteguolgga, vuosteguolgga ja symmetriija
 • goarrut árbevirolaš dujiid sisttis, gápmasiin ja náhkis árbevirolaš giehtasávnnjiiguin ja mášinsávnnjiin dárbbu mielde
 • geavahit
  iešguđet digitála resurssaid
  ovdánahttit
  bargotevnnegiid, sárggastusaid ja modeallaid ja
  geavahit
  daid go hábme ođđa dujiid trendaid ja ođđa albmanahttimiid vuođul
 • divvut, laktit, stuoridit ja duogŋat siste- ja náhkkebuktagiid ođđasit geavaheapmái
 • geavahit
  árbevirolaš ja ođđa vugiid siste- ja náhkkeávdnasiid ja dujiid vurkkodeamis
 • buhtistit ja máŧasdoallat iešguđet vugiid mielde siste- ja náhkkeávdnasiid ja
  reflekteret
  makkár vuohki váikkuha atnui ja bistimii
 • válddahit
  funkšuvnna, kvalitehta ja bistima duodjebuktagiin
 • meroštit áigegeavaheami ja hatti iežas buktagiin ja bálvalusain ja
  árvvoštallat
  ávnnasgeavaheami, produktivitehta, márkanárvvu ja gánnáheami oktavuođaid
 • geavahit
  iešguđet digitála resurssaid go márkanfievrrida ja vuovdá iežas ja fitnodaga mearkagálvvuid ja gulahallamis ostiiguin ja eará ovttasbargoguimmiiguin
 • selvehit
  siste- ja guolgaduoji historjjá ja iešvuođa ja
  geavahit
  historjjálaš gálduid referánsan buktagiid buvttadeamis ja rekonstrueremis luohtehahtti vugiin
 • geavahit
  gustovaš njuolggadusortnegiid mat gusket dahkkivuoigatvuhtii iežas barggus ja
  reflekteret
  gáldogeavaheami ja gáldočujuhusaid
 • válddahit
  iešguđet sámi duodjeorganisašuvnnaid ja -institušuvnnaid ovddasvástádussurggiid ja bargguid ja movt atnit ávkki dain, ja
  reflekteret
  makkár rolla dain lea servodagas
 • máŧasdoallat mašiinnaid, reaidduid ja duodjebiergasiid ja
  geavahit
  daid dearvvašvuođa, birrasa ja bargosihkkarvuođanjuolggadusaid mielde
 • bargat gustovaš njuolggadusortnegiid ja šiehtadusaid vuođul mat regulerejit bargodili, ja
  válddahit
  bargoaddi ja bargi geatnegasvuođaid ja vuoigatvuođaid
 • geavahit
  heivvolaš suodjalanbiergasiid, buriid bargorutiinnaid ja válljet vuogas barganvugiid maid rievdadallá barggadettiin vai garvá noađđevigiid

Dađistaga árvvoštallan