Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit

 • plánet
  , čađahit
  , árvvoštallat
  ja dokumenteret
  iežas bargguid ja bargoproseassaid ja geavahit
  fágaterminologiija barggus
 • suokkardit
  sámi árbevierromáhttu ja álgoálbmotkultuvra ja geavahit
  inspirašuvdnan ehtalaš vugiin iežas hutkkálaš barggus ja go gaskkusta duoji
 • suokkardit
  ja selvehit
  ávdnasiid iešvuođaid ja masa geavahuvvojit ja dan vuođul duddjot árbevirolaččat ja ovdánahttit
  dujiid
 • válljet ávdnasiid eallišlája, agi, guolgga ja kvalitehta vuođul ja reflekteret
  makkárat náhkkeávdnasat leat iešguđetge jahkodagáin
 • geavahit
  lunddolaš navildanvugiid sisteráhkadeames
 • neaskit ja dikšut náhkiid iešguđet vugiid mielde ja geavahit
  iešguđetlágan osttuid ja bárkkuid náhkkedikšumis ja reflekteret
  movt proseassat váikkuhit ávdnasiidda
 • geavahit
  riibadanvugiid, dipmadit ja vuoidat gápmasiid, náhkiid ja sisttiid
 • geavahit
  árbevirolaš minstariid ja mihtidanvugiid go vadjá, ja vadjat osiid náhki mielde nu ahte seastá ávdnasiid ja vuhtiiváldá miehteguolgga, vuosteguolgga ja symmetriija
 • goarrut árbevirolaš dujiid sisttis, gápmasiin ja náhkis árbevirolaš giehtasávnnjiiguin ja mášinsávnnjiin dárbbu mielde
 • geavahit
  iešguđet digitála resurssaid ovdánahttit
  bargotevnnegiid, sárggastusaid ja modeallaid ja geavahit
  daid go hábme ođđa dujiid trendaid ja ođđa albmanahttimiid vuođul
 • divvut, laktit, stuoridit ja duogŋat siste- ja náhkkebuktagiid ođđasit geavaheapmái
 • geavahit
  árbevirolaš ja ođđa vugiid siste- ja náhkkeávdnasiid ja dujiid vurkkodeamis
 • buhtistit ja máŧasdoallat iešguđet vugiid mielde siste- ja náhkkeávdnasiid ja reflekteret
  makkár vuohki váikkuha atnui ja bistimii
 • válddahit
  funkšuvnna, kvalitehta ja bistima duodjebuktagiin
 • meroštit áigegeavaheami ja hatti iežas buktagiin ja bálvalusain ja árvvoštallat
  ávnnasgeavaheami, produktivitehta, márkanárvvu ja gánnáheami oktavuođaid
 • geavahit
  iešguđet digitála resurssaid go márkanfievrrida ja vuovdá iežas ja fitnodaga mearkagálvvuid ja gulahallamis ostiiguin ja eará ovttasbargoguimmiiguin
 • selvehit
  siste- ja guolgaduoji historjjá ja iešvuođa ja geavahit
  historjjálaš gálduid referánsan buktagiid buvttadeamis ja rekonstrueremis luohtehahtti vugiin
 • geavahit
  gustovaš njuolggadusortnegiid mat gusket dahkkivuoigatvuhtii iežas barggus ja reflekteret
  gáldogeavaheami ja gáldočujuhusaid
 • válddahit
  iešguđet sámi duodjeorganisašuvnnaid ja -institušuvnnaid ovddasvástádussurggiid ja bargguid ja movt atnit ávkki dain, ja reflekteret
  makkár rolla dain lea servodagas
 • máŧasdoallat mašiinnaid, reaidduid ja duodjebiergasiid ja geavahit
  daid dearvvašvuođa, birrasa ja bargosihkkarvuođanjuolggadusaid mielde
 • bargat gustovaš njuolggadusortnegiid ja šiehtadusaid vuođul mat regulerejit bargodili, ja válddahit
  bargoaddi ja bargi geatnegasvuođaid ja vuoigatvuođaid
 • geavahit
  heivvolaš suodjalanbiergasiid, buriid bargorutiinnaid ja válljet vuogas barganvugiid maid rievdadallá barggadettiin vai garvá noađđevigiid

Dađistaga árvvoštallan