Vg3 sjømatproduksjon (SMP03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  mottak, videreforedling, transport og omsetning av sjømat
 • gjennomføre
  førstehåndsbehandling i samsvar med gjeldende regelverk og forklare sammenhenger mellom kvalitet og fangstmetoder
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for
  konsekvenser av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere
  over hvor viktig dette er for virksomheten og samarbeidspartnere
 • gjennomføre
  manuell og maskinell håndtering av sjømat og marint restråstoff og reflektere
  over valg av metode
 • bruke
  verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold av maskiner og utstyr og gjøre rede for
  konsekvenser ved avvik
 • anvende aktuelle kjøle-, fryse- og konserveringsmetoder og vurdere
  hvordan kvaliteten på produktene blir påvirket over tid
 • utvikle
  og justere resepter og produktspesifikasjoner og gjøre rede for
  hvordan råvarer, hjelpe- og tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktene
 • gjøre rede for
  råvarenes egenskaper og sammensetning, forklare hvilke endringer som skjer under produksjon og konservering, og gjøre rede for
  hvilken rolle sjømat har for kosthold og helse
 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for
  hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse
 • reflektere
  over hvordan ønskede og uønskede mikroorganismer kan påvirke sjømat, og gjøre rede for
  tiltak for å styre forekomsten
 • gjøre rede for
  og følge virksomhetens rutiner for skadedyrbekjempelse
 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gjøre rede for
  rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten
 • gjøre rede for
  tekniske, kjemiske, biologiske og juridiske forutsetninger for levendelagring av sjømat og drøfte
  konsekvenser ved avvik
 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for
  konsekvenser ved avvik
 • håndtere biologisk avfall og andre typer avfall og reflektere
  over hvordan dette påvirker miljøet
 • gjennomføre
  utbytteberegninger og enkle kalkulasjoner og drøfte
  faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjøre bevisste og bærekraftige valg
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å bruke
  faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger og samarbeidspartnere
 • utvikle
  faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten
 • reflektere
  over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling
 • beskrive
  virksomhetens mål og historie og reflektere
  over hvordan dette påvirker den daglige driften
 • gjøre rede for
  organiseringen av virksomheten, rettighetene og pliktene til arbeidstakeren og arbeidsgiveren, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering