Vg3 salgsfaget (SLG03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere
  egen virksomhet med vekt på forretningsplan, og reflektere
  over hvordan bærekraftperspektivet er ivaretatt
 • vurdere
  og anvende
  bedriftens virkemidler, ressurser og mulighetsrom i markedsføringen og i salget av ulike produkter
 • presentere
  en selvvalgt merkevare og velge strategier for markedsføring og salg
 • utforske
  betydningen av service, produktkunnskap og forbrukeratferd i kundeveiledningen og bruke
  dette til å tilpasse service og veilede ulike kundegrupper på ulike salgsplattformer
 • utforske
  og presentere
  hva det innebærer å respektere og forstå
  ulike kulturer, og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
 • kalkulere priser ut fra lønnsomhetsbetraktninger og vurdere
  hvordan bedriften kan tilpasse prisstrategier til ulike kundesegmenter
 • vurdere
  salgsprosesser og hvordan de ulike elementene bidrar til den helhetlige kundeopplevelsen
 • bruke
  bedriftens kundeoppfølgingssystemer og vurdere
  hvordan disse kan brukes i kampanjer og kundedialog og til å bygge kundelojalitet
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  markedsføringskampanjer
 • tilpasse kommunikasjonen og utøvelsen av service til ulike arbeidssituasjoner og arbeidsplattformer
 • følgje retningslinjer, lovverk og bruke
  lokalt handlingsrom i behandling av reklamasjon og klager
 • vurdere
  trender og foreslå tiltak som fremmer lønnsomhet og sikrer bærekraft i ulike deler av en verdikjede
 • tolke
  og anvende
  budsjett og regnskap for å analysere
  inntekts- og kostnadsfaktorer og foreslå tiltak som kan bidra til lønnsomhet
 • vurdere
  og gjennomføre
  tiltak som kan forebygge, avdekke og redusere svinn
 • følge rutiner for bestilling, mottak og dokumentkontroll
 • reflektere
  over bedriftens etiske retningslinjer og verdier og følge disse i ulike arbeidssituasjoner
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • reflektere
  over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv i salgsbransjen
 • utforske
  og presentere
  områder og regelverk innenfor helse, miljø og sikkerhet og gjøre rede for
  bedriftens tiltak, egen rolle og mulighet til å medvirke
 • gjøre rede for
  bedriftens beredskapsplaner og egen rolle i konflikt- og nødssituasjoner, og gjennomføre
  førstehjelp

Underveisvurdering