Vg3 sikkerhetsfaget (SIK03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • gjøre rede for hva som kan true kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, og foreslå tiltak som kan sikre disse
 • reflektere over sikkerhet og trygghet i et samfunnsperspektiv og gjøre rede for samhandling mellom offentlige myndigheter og sikkerhetsbransjen
 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser etter gjeldende standarder og presentere ulike forebyggende og konsekvensreduserende sikkerhetstjenester og -produkter
 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for å redusere risiko for brann i ulike virksomheter, etter gjeldende regelverk
 • utvikle enkle beredskapsplaner og planlegge, gjennomføre og vurdere beredskapsøvelser
 • planlegge og gjennomføre sikkerhetsbefaringer og utarbeide sikringsplan for ulike objekter
 • gjøre rede for ulike typer identitetsbevis og utforske sikkerhetselementer i disse
 • beskrive og dokumentere observasjoner, egne aktiviteter og ulike hendelser
 • reflektere over egen maktposisjon i ulike arbeidssituasjoner og i møte med ulike sårbare grupper og utøve yrkesrollen i tråd med demokratiske prinsipper
 • reflektere over faktorer som påvirker samhandling mellom mennesker i ulike livssituasjoner
 • forstå og gjøre rede for hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og publikum
 • vurdere risiko for konflikt og foreslå og gjennomføre tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner
 • utforske og anvende ulike hjelpemidler og verktøy i sikkerhetsarbeidet
 • gjennomføre førstehjelp og omsorg ved akutt sykdom og skade
 • gjøre rede for symptomer på ulike typer rus og gjennomføre tiltak for å håndtere ruspåvirkede personer
 • lede ulike skadesteder inntil nødetat overtar og håndtere situasjoner der liv og helse står på spill
 • reflektere over betydningen av service i sikkerhetsarbeid og tilpasse service til ulike mottakere
 • presentere ulike sikkerhetstjenester og produkter og tilpasse utførelsen av arbeidsoppgaven etter kundens behov
 • utvikle og vurdere tilbud for ulike sikkerhetsoppdrag
 • gjennomføre sikkerhetstjenester etter gjeldende lover og forskrift og krav til leveransekvalitet, og tilpasse utførelsen etter kundens behov
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere sikkerhetsleveranser, og bidra til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner med forslag til kvalitetsforbedring
 • utforske områder innenfor helse, miljø og sikkerhet, anvende gjeldende regelverk i ulike arbeidssituasjoner, og gjøre rede for egen rolle og virksomhetens organisering og tiltak i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • utvikle og vurdere opplæringsplaner og tjenesteinstrukser for ulike sikkerhetstjenester og gjennomføre opplæring innenfor egne ansvarsområder
 • lage enkle turnusplaner for sikkerhetstjenester i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • reflektere over yrkesetiske retningslinjer og verdier og bruke disse i ulike arbeidssituasjoner
 • utforske og gjøre rede for sikkerhetskulturen i en virksomhet
 • arbeide etter bedriftens etiske regler og integritet, og gjøre rede for oppdragsgivers krav til informasjonssikkerhet og konfidensialitet

Underveisvurdering