Stillasbygger (SBF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

 Kompetansemål 

 • planlegge arbeidet etter tegninger og beskrivelser og toleransekrav, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene
 • befare arbeidssted, skissere stillas og vurdere grunnforhold, arbeidsstedets egenart, og transport av materialer
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og velge metoder som ivaretar personlig sikkerhet
 • drøfte faglige problemstillinger og foreslå løsninger og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere
 • velge og bruke verktøy og materialer til ulike formål og vurdere valget med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, miljø og økonomi
 • bruke ulike typer verne- og sikkerhetsutstyr for aktiv og passiv sikring og vurdere konsekvensene av feilbruk
 • vurdere ulike metoder som ivaretar sikkerheten ved stillasarbeid og velge og bruke fallsikringsutstyr og redningsutstyr
 • montere, demontere, endre og kontrollere rullestillas, fasadestillas og frittstående tårn på over ni meter, gjøre rede for bruksområder og vurdere konsekvensene av feilbruk
 • beregne vindkrefter og dimensjonere forankringer for dekket og udekket stillas ved hjelp av en forenklet beregningsmetode, og vurdere og teste krefter som kan oppstå i forankringspunkter
 • beregne vekt og last som stillas skal tåle, og vurdere belastning i bjelker, spir, underlag og oppheng for hengende stillas
 • montere, demontere, endre og kontrollere hengende og utkragede stillas og reflektere over ulike faktorer som påvirker sikkerheten
 • bruke rør og koblinger for å komplettere systemstillas og vurdere hvilke krefter som kan oppstå
 • montere, demontere og kontrollere inndekkede konstruksjoner etter tegninger og statiske beregninger og vurdere ulike tiltak som kan beskytte bygg og konstruksjoner mot klimatiske forhold
 • montere, demontere og kontrollere understøttelse bygget med stillaskomponenter etter tegninger og statiske beregninger
 • beskrive forskjellen på stillas og midlertidige konstruksjoner som ikke er stillas utført med stillasmateriell til ulike brukergrupper og i henhold til gjeldende standarder
 • montere, demontere og kontrollere knektestillas og gjøre rede for bruk av ulike festeanordninger
 • pakke og klargjøre stillasmateriell for transport og reflektere over konsekvenser av manglende sikring
 • heise stillasmateriell ved bruk av heis og løfteutstyr etter gjeldende regelverk
 • vurdere risiko og rigge, stroppe og dirigere kraner etter gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering