Stillasbygger (SBF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

 Kompetansemål 

 • planlegge
  arbeidet etter tegninger og beskrivelser og toleransekrav, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og
  reflektere
  over konsekvenser av ikke å følge kravene
 • befare arbeidssted, skissere stillas og
  vurdere
  grunnforhold, arbeidsstedets egenart, og transport av materialer
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  dokumentere
  eget arbeid og håndtere avvik
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og velge metoder som ivaretar personlig sikkerhet
 • drøfte
  faglige problemstillinger og foreslå løsninger og
  bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere
 • velge og
  bruke
  verktøy og materialer til ulike formål og
  vurdere
  valget med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, miljø og økonomi
 • bruke
  ulike typer verne- og sikkerhetsutstyr for aktiv og passiv sikring og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • vurdere
  ulike metoder som ivaretar sikkerheten ved stillasarbeid og velge og
  bruke
  fallsikringsutstyr og redningsutstyr
 • montere, demontere, endre og kontrollere rullestillas, fasadestillas og frittstående tårn på over ni meter,
  gjøre rede for
  bruksområder og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • beregne vindkrefter og dimensjonere forankringer for dekket og udekket stillas ved hjelp av en forenklet beregningsmetode, og
  vurdere
  og teste krefter som kan oppstå i forankringspunkter
 • beregne vekt og last som stillas skal tåle, og
  vurdere
  belastning i bjelker, spir, underlag og oppheng for hengende stillas
 • montere, demontere, endre og kontrollere hengende og utkragede stillas og
  reflektere
  over ulike faktorer som påvirker sikkerheten
 • bruke
  rør og koblinger for å komplettere systemstillas og
  vurdere
  hvilke krefter som kan oppstå
 • montere, demontere og kontrollere inndekkede konstruksjoner etter tegninger og statiske beregninger og
  vurdere
  ulike tiltak som kan beskytte bygg og konstruksjoner mot klimatiske forhold
 • montere, demontere og kontrollere understøttelse bygget med stillaskomponenter etter tegninger og statiske beregninger
 • beskrive
  forskjellen på stillas og midlertidige konstruksjoner som ikke er stillas utført med stillasmateriell til ulike brukergrupper og i henhold til gjeldende standarder
 • montere, demontere og kontrollere knektestillas og
  gjøre rede for
  bruk av ulike festeanordninger
 • pakke og klargjøre stillasmateriell for transport og
  reflektere
  over konsekvenser av manglende sikring
 • heise stillasmateriell ved bruk av heis og løfteutstyr etter gjeldende regelverk
 • vurdere
  risiko og rigge, stroppe og dirigere kraner etter gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og
  reflektere
  over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering