Reinhaldsoperatørfaget (ROF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • planleggje
  reinhald av bygg, anlegg, installasjonar og transportmiddel arbeidet etter teikningar og beskrivingar ved bruk av ulike planleggingsverktøy, arbeide i samsvar med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og reflektere
  over konsekvensane ved å ikkje følgje krava
 • utarbeide arbeidsplaner, bestille og motta utstyr og kjemikalie og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppgåva
 • risikovurdere metodar, kjemikalium og utstyr, gjere greie for
  korleis arbeidsoppgåvane påverkar kostnadseffektivitet, materiale og ytre miljø, og reflektere
  over feilhandtering
 • gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse, rapportere om uønskte hendingar og halde ved like maskiner og utstyr
 • gjere greie for
  og nytte
  kvalitetssikringssystem, arbeide etter fastsette kvalitetskrav og dokumentere
   eige arbeid
 • fastsettje og bedøme reinhaldskvalitet i tråd med gjeldande standarder og kvalitetssystem
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i reinhaldsoperatørfaget, og gjere greie for
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har, og reflektere
  over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, handtere helsefarlege kjemikalium og spesialavfall og reflektere
  over konsekvensane av feilhandtering
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensane av arbeidsbelastningar og skadeforebyggjande tiltak
 • arbeide i tråd med berekraftige og miljømessige prinsipp og reflektere
  over konsekvensar av støveksponering og bruk av kjemikalium
 • velje og bruke
  verne- og smittevernutstyr for arbeidsoppgåva og vurdere
  konsekvensane ved feilbruk
 • gjere greie for
  ulike overflatemateriale og vurdere
  korleis reinhaldsmetodar og reinhaldsmiddel påverkar overflatene
 • velje og bruke
  maskiner, utstyr og metodar etter reinhaldsbehov og vurdere
  dette opp mot kostnadseffektivitet, tidsbruk og miljøbelastning
 • utarbeide reinhaldsplanar, arbeidsplanar og arbeidsbeskrivingar og reflektere
  over val av frekvens, kvalitet og metode
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte
  ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting
 • vurdere
  smitterisiko, arbeide i samsvar med gjeldande regelverk for smittevern og gjere greie for
  smittespreiing og korleis smittekjeder kan brytast
 • utføre regelmessig og periodisk reinhald av ulike overflater på inventar, vegger, golv og himlingar i kjende og ukjende situasjonar, i tråd med kvalitetskrav og sikre innemiljøet
 • utføre reinhald i ulike fasar av byggjeperioden etter gjeldande regelverk og vurdere
  korleis dei ulike fasane påverkar valet av reinhaldsutstyr og arbeidsmetodar
 • identifisere ulike typar smuss, gjere greie for
  og bruke
  ulike kjemikalium for å fjerne smuss og utføre reinhald
 • gjere greie for
  ulike typar fasadereinhald
 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Undervegsvurdering