Røyrleggjarfaget (RLF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • planleggje
  installering av røyrleidningar etter teikningar og beskrivingar ved å
  bruke
  ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og
  reflektere
  over konsekvensar av ikkje å følgje krava
 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse, rapportere om uønskte hendingar og iverksette tiltak
 • velje og
  bruke
  materiale, verktøy og maskiner til ulike formål og
  reflektere
  over konsekvensane for kvalitet, funksjonalitet, miljø og ressursbruk
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • følgje regelverket for arbeid i høgda og
  vurdere
  bruk av sikringsutstyr
 • velje og
  bruke
  ulike produkt og
  drøfte
  korleis vala bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting
 • gjere greie for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystem,
  dokumentere
  eige arbeid og handtere avvik
 • bøye og føye saman røyr av ulike materiale og velje eigna samanføyingsmetode og verktøy etter eigenskapane til materialet
 • utføre enkel isolering av røyranlegg,
  vurdere
  faktorar som bidrar til  energisparing og velge eigna isolering
 • beskrive
  kva type branntetting som eignar seg for røyrleidningar gjennom brannskilje, og setje i verk tiltak
 • utføre trykkprøve og tettleiksprøve,
  vurdere
  hvordan trykkprøvingsmetode påvirker sikkerheiten og setje i gang aktuelle røyrinstallasjonar etter gjeldande prosedyrar
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og
  drøfte
  ulike løysingar
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og
  reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • beskrive
  korleis eit trykkluftsystem er bygd opp
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp,
  reflektere
  over konsekvensane av kroppsbelastning, støy og støveksponering og sette iverk tiltak
 • bruke
  arbeids-, verne- og sikringsutstyr og
  vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • vurdere
  ulike preaksepterte løysingar og byggje røyranlegg i samsvar med den valde løysinga
 • prosjektere komplette innvendige og utvendige sanitæranlegg ved å
  bruke
  bransjerelaterte manuelle og digitale teikneverktøy
 • dimensjonere røyr for spillvatn, overvatn og vatn, leggje røyr, montere sanitærutstyr og
  dokumentere
  arbeidet
 • nytte
  reglane for tilkopling til kommunale spillvass-, overvass- og vassleidningar og
  vurdere
  løysingane ut frå regionale forhold
 • vurdere
  ulike energikjelder for vassborne anlegg og prosjektere og montere ein enkel vassboren energiinstallasjon
 • gjere greie for
  ulike sprinklaranlegg og manuelle vassborne sløkkjemetodar for brann og montere eit sprinklaranlegg etter teikningar

Undervegsvurdering