Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit

 • ovdanbuktit ja buohtastahttit nuorta- ja oarjemáilmmi osku- ja eallinoaidnoárbevieruid guovddáš mihtilmasvuođaid, maid kristtalašvuođas ja islámas
 • suokkardit ja ságaškuššat mo osku gullá historjjálaš rievdadanproseassaide globálalaččat ja nationálalaččat
 • čilget ja analyseret oskku ja eallinoainnu majoritehta-, minoritehta- ja eamiálbmotperspektiivvas mas deattuha Sámi ja Norgga
 • čilget ja ságaškuššat áigeguovdilis ovdamearkkaid oskkuid, eallinoainnuid ja politihka ovttasdoaibmamii
 • guorahallat ja ovdanbuktit mo sámi árbevieruid oskkolaš motiivvat leat geavahuvvon populárakultuvrralaš ovdanbuktimiin
 • ságaškuššat osku- ja eallinoaidnokritihka iešguđetlágan hámiid
 • čilget ja ságaškuššat guovddáš fágadoahpagiid mat gusket oskkuide, filosofiijii, eallinoainnuide ja etihkkii
 • analyseret ja árvvoštallat iešguđetlágan máhttogálduid oskkuid, eallinoainnuid ja etihka birra
 • suokkardit eksistensiála gažaldagaid ja vástádusaid ja reflekteret daid birra
 • identifiseret ja ságaškuššat ehtalaš čuolmmaid mat gusket olbmuid gaskasaš oktavuođaide, gulahallamii ja eamiálbmotvuoigatvuođaide
 • ságaškuššat olmmošárvvu ja luonddu iešárvvu go deaivvada teknologalaš ovdánemiin
 • oaidnit earáid perspektiivvas ja gieđahallat digaštallamiid oskkuid, eallinoainnuid ja árvoáššiid birra
 • digaštallat čuolmmaid mat gusket joavkkuide guoski ovdagáttuide, rasismii ja vealaheapmái
 • suokkardit ja digaštallat ideaid olbmuid birra nu go dat bohtet ovdan iešguđetlágan filosofalaš árbevieruin, maiddái eamiálbmotfilosofiijas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan