Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit

 • ovdanbuktit ja buohtastahttit
  nuorta- ja oarjemáilmmi osku- ja eallinoaidnoárbevieruid guovddáš mihtilmasvuođaid, maid kristtalašvuođas ja islámas
 • suokkardit
  ja ságaškuššat
  mo osku gullá historjjálaš rievdadanproseassaide globálalaččat ja nationálalaččat
 • čilget ja analyseret
  oskku ja eallinoainnu majoritehta-, minoritehta- ja eamiálbmotperspektiivvas mas deattuha Sámi ja Norgga
 • čilget ja ságaškuššat
  áigeguovdilis ovdamearkkaid oskkuid, eallinoainnuid ja politihka ovttasdoaibmamii
 • guorahallat ja ovdanbuktit mo sámi árbevieruid oskkolaš motiivvat leat geavahuvvon populárakultuvrralaš ovdanbuktimiin
 • ságaškuššat
  osku- ja eallinoaidnokritihka iešguđetlágan hámiid
 • čilget ja ságaškuššat
  guovddáš fágadoahpagiid mat gusket oskkuide, filosofiijii, eallinoainnuide ja etihkkii
 • analyseret
  ja árvvoštallat
  iešguđetlágan máhttogálduid oskkuid, eallinoainnuid ja etihka birra
 • suokkardit
  eksistensiála gažaldagaid ja vástádusaid ja reflekteret
  daid birra
 • identifiseret ja ságaškuššat
  ehtalaš čuolmmaid mat gusket olbmuid gaskasaš oktavuođaide, gulahallamii ja eamiálbmotvuoigatvuođaide
 • ságaškuššat
  olmmošárvvu ja luonddu iešárvvu go deaivvada teknologalaš ovdánemiin
 • oaidnit earáid perspektiivvas ja gieđahallat digaštallamiid oskkuid, eallinoainnuid ja árvoáššiid birra
 • digaštallat čuolmmaid mat gusket joavkkuide guoski ovdagáttuide, rasismii ja vealaheapmái
 • suokkardit
  ja digaštallat ideaid olbmuid birra nu go dat bohtet ovdan iešguđetlágan filosofalaš árbevieruin, maiddái eamiálbmotfilosofiijas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan