Vg3 produksjonselektronikerfaget (PRO03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • risikovurdere,
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeidsoppdragene i produksjonselektronikerfaget individuelt og i samarbeid med andre i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem, og begrunne valgene som er gjort
 • utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • montere, kontrollere, funksjonsteste og sette i drift elektromekaniske og elektroniske produkter og
  vurdere
  kvaliteten på eget arbeid
 • foreslå nye ideer og argumentere for produkter og tjenester som kan fremme forenklinger og forbedringer
 • anvende
  og programmere automatisert montasjeutstyr, roboter, verktøy og maskiner til å bearbeide komponenter, og
  gjøre rede for
  personlig verneutstyr ved bruk av verktøymaskiner
 • feilsøke systematisk ved hjelp av dokumentasjon og ved å
  bruke
  analoge og digitale måleverktøy,
  dokumentere
  måleresultatene og
  beskrive
  framgangsmåten
 • utføre myklodding og annen kontaktering og
  vurdere
  kvaliteten på utført terminering
 • produsere kretskort manuelt og automatisert og kontrollere at funksjon og kvalitet er ivaretatt i henhold til bedriftens standarder og kundens krav
 • teste og utføre reparasjon på elektromekaniske og elektroniske systemer og enheter og
  vurdere
  lønnsomhet ved reparasjon
 • vurdere
  behovet for å
  bruke
  mikroskop som arbeidsverktøy ved produksjon og inspeksjon
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende standarder og følge rutiner for behandling av elektrostatiske følsomme komponenter (ESD) og holde seg oppdatert på regelverk og endringer i rutiner
 • følge bedriftens krav til person-, data- og informasjonssikkerhet og
  drøfte
  tiltak for å sikre at sensitive data ikke kommer på avveier
 • bruke
  verneutstyr tilpasset arbeidet, forberede komponentene for produksjon i henhold til krav til renhet og
  beskrive
  renromsprosesser og prosedyrer for forskjellige operasjoner
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av komponenter og materialer og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljømessig og økonomisk riktig måte,
  drøfte
  produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • dokumentere
  eget arbeid,
  vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og
  reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering