Overordna del
Menneskeverdet

Skolen skal sørgje for at menneskeverdet og dei verdiane som støttar opp om det, blir lagt til grunn for opplæringa og heile verksemda.