Gåetie jïh skuvle laavenjostoehBijjemes bielie

Lïerehtimmie edtja årrodh laavenjostosne jïh goerkesinie hïejmine, jïh laavenjostoe edtja learohken lïeremem jïh evtiedimmiem skreejredh.