Vg3 naturbasert næringsutvikling (NAB06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og beskrive
  nye og tradisjonelle naturbaserte produkter og tjenester for salg
 • utforske
  og drøfte
  hvordan og på hvilke områder ny teknologi kan gi nye muligheter i naturbasert næringsutvikling
 • utforske
  og reflektere
  over hvilken rolle naturbasert næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet
 • gjøre rede for
  prinsippene for sirkulærøkonomi og vurdere
  hvordan en bedrift kan ta hensyn til disse
 • reflektere
  over motsetninger og samsvar mellom bedriftsøkonomisk, økologisk og sosial bærekraft i naturbasert næringsutvikling
 • kartlegge og reflektere
  over naturressurser, kulturressurser og personlige ressurser med tanke på næringsutvikling
 • lede og delta i idémyldringsprosesser for næringsutvikling og identifisere målgrupper og markeder med tanke på utvikling og salg av et produkt eller en tjeneste
 • gjøre rede for
  faktorer som kan påvirke det økonomiske resultatet i en bedrift, og drøfte
  årsaker til at virksomheter avvikles
 • vurdere
  om en forretningsidé er økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig
 • utarbeide en enkel forretningsplan og vurdere
  og velge selskapsformer ut fra risiko og ansvar ved etablering
 • gjøre rede for
  ulike prinsipper for fastsetting av pris på en tjeneste eller et produkt og utarbeide budsjett
 • utforske
  og gjøre rede for
  finansieringskilder og støtteordninger for etablering og utvikling av naturbaserte næringer
 • velge markedsføringsstrategier, og utarbeide materiale for markedsføring
 • planlegge
  og gjennomføre
  produksjon og salg av naturbaserte produkter og tjenester
 • innhente og bruke
  tilbakemeldinger fra markedet til å videreutvikle et produkt eller en tjeneste
 • identifisere og reflektere
  over viktige roller i en virksomhet og drøfte
  hvilke kvalifikasjoner personene i disse rollene bør ha
 • drøfte
  hva som skaper et godt arbeidsmiljø og vurdere
  betydningen av samarbeid i utviklingen av virksomheter
 • tilpasse kommunikasjonen til ulike kundegrupper og beskrive
  kjennetegn på og gi god kundebehandling
 • beskrive
  og vurdere
  betydningen av rutiner for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet
 • drøfte
  forskjeller og likheter mellom rollene som arbeidstaker og arbeidsgiver i en virksomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering