Vg3 bruk og vern av natur (NAB04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske biologisk mangfold i ulike naturtyper og gjøre rede for årsaker til forskjell i mangfold
 • vurdere sårbarhet i naturområder for både opphør av bruk og ulike typer bruk, og anbefale begrensning, tilrettelegging, gjenoppretting av tradisjonell bruk eller vern
 • sammenligne naturmangfold i ulike typer kulturlandskap og gjøre rede for konsekvenser av ulike bruksmåter
 • drøfte inngrep og påvirkninger som kan føre til irreversible endringer i natur eller klima, og mulige konsekvenser for framtidige generasjoner
 • sammenligne syn på natur, naturens egenverdi og menneskets plass i naturen i miljøetikken og i andre filosofiske retninger
 • analysere en sak eller en debatt om naturforvaltning og vurdere verdier og holdninger opp mot bærekraft
 • reflektere over nasjonalt og internasjonalt engasjement og samarbeid om bruk og vern av natur og drøfte effekter av ulike aksjons- og arbeidsformer
 • drøfte hvordan lokal tilhørighet, historie og kultur har formet synet på bruk av natur, forstå hvordan interessekonflikter knyttet til bruk og vern oppstår, og vurdere løsninger
 • drøfte hvordan ulike eierstrukturer har ført til ulik forvaltning av natur, og reflektere over ulikheter mellom lokalt og utenbygds eller utenlandsk eierskap
 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regel- og avtaleverk som regulerer forvaltning av natur og miljø, og sammenligne hvordan planprosesser etter ulike lover ivaretar naturens og ulike brukerinteressers rettsvern
 • kartlegge naturressurser i et område og menneskelig bruk av disse og reflektere over om bruken er bærekraftig
 • gjennomføre et praktisk tiltak ut fra egen eller en eksisterende plan for bruk eller vern av natur
 • beskrive en planprosess i et lokalsamfunn og presentere alle ledd i prosessen fra registreringsfasen og fram til vedtak
 • drøfte ulike brukerinteresser i en plan- eller verneprosess og utarbeide skriftlig innspill på vegne av en brukerinteresse
 • beskrive livsløpsanalyse og miljøsertifiseringssystemer for et produkt basert på en fornybar råvare og vurdere hvilke konsekvenser disse kan få for næringsliv, natur og miljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering