Vg3 bruk og vern av natur (NAB04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  biologisk mangfold i ulike naturtyper og gjøre rede for
  årsaker til forskjell i mangfold
 • vurdere
  sårbarhet i naturområder for både opphør av bruk og ulike typer bruk, og anbefale begrensning, tilrettelegging, gjenoppretting av tradisjonell bruk eller vern
 • sammenligne
  naturmangfold i ulike typer kulturlandskap og gjøre rede for
  konsekvenser av ulike bruksmåter
 • drøfte
  inngrep og påvirkninger som kan føre til irreversible endringer i natur eller klima, og mulige konsekvenser for framtidige generasjoner
 • sammenligne
  syn på natur, naturens egenverdi og menneskets plass i naturen i miljøetikken og i andre filosofiske retninger
 • analysere
  en sak eller en debatt om naturforvaltning og vurdere
  verdier og holdninger opp mot bærekraft
 • reflektere
  over nasjonalt og internasjonalt engasjement og samarbeid om bruk og vern av natur og drøfte
  effekter av ulike aksjons- og arbeidsformer
 • drøfte
  hvordan lokal tilhørighet, historie og kultur har formet synet på bruk av natur, forstå
  hvordan interessekonflikter knyttet til bruk og vern oppstår, og vurdere
  løsninger
 • drøfte
  hvordan ulike eierstrukturer har ført til ulik forvaltning av natur, og reflektere
  over ulikheter mellom lokalt og utenbygds eller utenlandsk eierskap
 • gjøre rede for
  nasjonalt og internasjonalt regel- og avtaleverk som regulerer forvaltning av natur og miljø, og sammenligne
  hvordan planprosesser etter ulike lover ivaretar naturens og ulike brukerinteressers rettsvern
 • kartlegge naturressurser i et område og menneskelig bruk av disse og reflektere
  over om bruken er bærekraftig
 • gjennomføre
  et praktisk tiltak ut fra egen eller en eksisterende plan for bruk eller vern av natur
 • beskrive
  en planprosess i et lokalsamfunn og presentere
  alle ledd i prosessen fra registreringsfasen og fram til vedtak
 • drøfte
  ulike brukerinteresser i en plan- eller verneprosess og utarbeide skriftlig innspill på vegne av en brukerinteresse
 • beskrive
  livsløpsanalyse og miljøsertifiseringssystemer for et produkt basert på en fornybar råvare og vurdere
  hvilke konsekvenser disse kan få for næringsliv, natur og miljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering