Vg3 matrosfaget (MTS03‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utføre arbeid om bord i henhold til regler for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og bruke personlig verne- og sikkerhetsutstyr ut fra arbeidsoppgavene
 • bruke produkt- og sikkerhetsdatablader og følge retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • gjøre rede for og arbeide etter ISM-koden og gjeldende regelverk i den daglige driften
 • beskrive kvalitetssystemet om bord og registrere avvik
 • gjøre rede for alarmsystemer i forbindelse med varsling og utføre egen beredskapsfunksjon i en nødsituasjon om bord
 • betjene, vedlikeholde og gjennomføre ettersyn på rednings- og brannvernutstyr og slukkeanleggene om bord
 • gjennomføre vakthold i henhold til skipets vaktinstruks og navigering på støttenivå
 • håndheve adgangsprosedyrer til skipet i henhold til gjeldende regelverk
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • delta i laste- og losseoperasjoner og anvende stroppe-, anhukings- og lastehåndteringsutstyr
 • vurdere faktorer som påvirker et fartøys stabilitet
 • velge og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • bruke vedlikeholdssystem til å hente ut arbeidsordrer og dokumentere utført arbeid og vurdere eget arbeid
 • velge og bruke metoder og teknikker for renhold og overflatebehandling av ulike materialer og steder for å ivareta arbeids- og maritimt miljø
 • bruke og vedlikeholde utstyr knyttet til fortøying, ankring, lasting og lossing og annen dekksutrustning
 • rigge opp og ned landgang og losleider med tilhørende utstyr
 • anvende tauverk og trosser ut fra deres bruksområder
 • forstå og følge flaggregler og bruke og lese signalflagg
 • gjøre fartøyet sjøklart
 • bruke og vedlikeholde elektriske og mekaniske verktøy og instrumenter
 • gjennomføre bunkring etter skipets prosedyrer
 • reflektere over hvordan man kan forebygge og begrense forurensning av det marine miljøet og håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk og krav
 • reflektere over hvordan en selv kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for partssamarbeidet i rederiet og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering