Vg3 matrosfaget (MTS03‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utføre arbeid om bord i henhold til regler for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere
  og bruke
  personlig verne- og sikkerhetsutstyr ut fra arbeidsoppgavene
 • bruke
  produkt- og sikkerhetsdatablader og følge retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • gjøre rede for
  og arbeide etter ISM-koden og gjeldende regelverk i den daglige driften
 • beskrive
  kvalitetssystemet om bord og registrere avvik
 • gjøre rede for
  alarmsystemer i forbindelse med varsling og utføre egen beredskapsfunksjon i en nødsituasjon om bord
 • betjene, vedlikeholde og gjennomføre
  ettersyn på rednings- og brannvernutstyr og slukkeanleggene om bord
 • gjennomføre
  vakthold i henhold til skipets vaktinstruks og navigering på støttenivå
 • håndheve adgangsprosedyrer til skipet i henhold til gjeldende regelverk
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • delta i laste- og losseoperasjoner og anvende
  stroppe-, anhukings- og lastehåndteringsutstyr
 • vurdere
  faktorer som påvirker et fartøys stabilitet
 • velge og bruke
  ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • bruke
  vedlikeholdssystem til å hente ut arbeidsordrer og dokumentere
  utført arbeid og vurdere
  eget arbeid
 • velge og bruke
  metoder og teknikker for renhold og overflatebehandling av ulike materialer og steder for å ivareta arbeids- og maritimt miljø
 • bruke
  og vedlikeholde utstyr knyttet til fortøying, ankring, lasting og lossing og annen dekksutrustning
 • rigge opp og ned landgang og losleider med tilhørende utstyr
 • anvende
  tauverk og trosser ut fra deres bruksområder
 • forstå
  og følge flaggregler og bruke
  og lese signalflagg
 • gjøre fartøyet sjøklart
 • bruke
  og vedlikeholde elektriske og mekaniske verktøy og instrumenter
 • gjennomføre
  bunkring etter skipets prosedyrer
 • reflektere
  over hvordan man kan forebygge og begrense forurensning av det marine miljøet og håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk og krav
 • reflektere
  over hvordan en selv kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i rederiet og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering