Vg3 mediedesignfaget (MDF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utvikle, tilpasse og produsere design til ulike medieflater, format, funksjonar og målgrupper
 • designe og produsere grafikk, presentasjonar og visuelle framstillingar
 • velje og bruke verktøy, metodar og teknologi i eige arbeid
 • nytte ulike teknikkar og visuelle verkemiddel i design av produkt og brukaropplevingar
 • utforske og nytte metodar for design, inspirasjon og idéutvikling, og vurdere og argumentere for val av metodar
 • vurdere eige arbeid og eiga rolle i prosjektarbeid og reflektere over korleis ein kan utvikle seg som prosjektmedarbeidar
 • planleggje og budsjettere ein designproduksjon innanfor gitte rammer for tids- og ressursbruk
 • nytte relevant fagterminologi i planlegging, gjennomføring og presentasjon av eige arbeid
 • bruke gjeldande reglar, lovverk og retningslinjer for produksjon, publisering og oppbevaring av medieprodukt, og reflektere over konsekvensane dersom regelverket ikkje blir følgt
 • bruke ulike metodar og verktøy for feilsøking i eige arbeid
 • vurdere kor truverdige og relevante ulike kjelder er, i samband med innhenting og publisering av materiale
 • gjere greie for kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og reflektere over kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i lærebedrifta

Undervegsvurdering