Vg3 låsesmedfaget (LSM03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdragene i låsesmedfaget i henhold til sikkerhetsløsninger, gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem og begrunne de valg som er gjort
 • utføre arbeidet i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid på lavspenningsanlegg, utføre livreddende førstehjelp, arbeide etter ergonomiske prinsipper og gjøre rede for hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • kode, konfigurere og programmere utstyr og komponenter i henhold til kundens behov, produsentens spesifikasjon og gjøre rede for funksjon og virkemåte til utstyr og komponenter
 • beregne, produsere og installere mekaniske og mekatroniske låssystemer i henhold til systemleverandørens lisenskrav
 • framstille nøkler tilpasset låstype og forklare funksjon og virkemåte til ulike låstyper fungerer
 • utføre sammenføyning av ulike materialer, vurdere bruk av ulike teknikker og ta hensyn til materialenes egenskaper
 • bruke og vedlikeholde produksjonsverktøy og maskiner og gjøre rede for toleransekrav til verktøy og maskiner
 • reparere og sette sammen låser og sylindere og forklare produktets oppbygning
 • måle mekaniske og elektroniske verdier ved bruk av instrumenter og verktøy og vurdere måleresultatene mot beregnede verdier og tabeller
 • utføre systematisk feilsøking på anlegg, utstyr og komponenter, vurdere og foreslå tiltak for å rette feil
 • frese ut og installere mekaniske og elektromekaniske låser og beslag i dører, vinduer og andre bygningskonstruksjoner og gjøre rede for krav til verneutstyr og sikkerhet i arbeidsoppdragene
 • installere og vedlikeholde elektroniske adgangskontroll- og sikkerhetsanlegg og gjøre rede for funksjon og virkemåte til anleggene
 • installere, vedlikeholde og reparere mekaniske, elektroniske og elektromekaniske dørlukkere og dørautomatikk og gjøre rede for funksjon og virkemåte til utstyr og komponenter
 • utføre service og vedlikehold på enheter for verdioppbevaring og gjøre rede for enhetens oppbygging og virkemåte
 • utføre arbeidet i tråd med bedriftens rutiner og etiske retningslinjer for låsesmedfaget
 • håndtere avfall etter eget arbeid miljømessig og økonomisk, drøfte produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid, drøfte fagets historie og betydning i samfunnet og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • dokumentere eget arbeid, vurdere arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget og foreslå forbedringer og reflektere rundt mulige endringer

Underveisvurdering