Kulturarv (LKA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke
  ferdigheiter, teknikkar, reiskapar og verktøy for å utøve ulike handverk og tradisjonar
 • drøfte
  korleis ein ved å bruke
  , formidle og vidareutvikle kulturarv på ein berekraftig måte kan ta vare på han for framtida
 • utforske
  og formidle korleis materiell og immateriell kulturarv utviklar seg i samspel med, og er ein del av, eit moderne, mangfaldig samfunn
 • beskrive
  korleis kulturarv kan vere ein identitetsmarkør, og reflektere
  over korleis dette kan komme til uttrykk i ulike grupper i samfunnet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering