Vg3 konditorfaget (KON03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  produksjon av konditorvarer ut fra resept, råvarevalg, produksjonsmetode og gitte kriterier
 • gjennomføre
  mottakskontroll og lagerrullering og vurdere
  sammenhengen mellom kvalitet, vareflyt, svinn og ressursutnyttelse
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for
  konsekvenser av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere
  over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne
 • vurdere
  kvaliteten og egenskapene til råvarene, anvende
  kunnskapen i reseptoppbygging og produksjon og gjøre rede for
  hvordan disse påvirker sluttproduktet
 • reflektere
  over kvalitet og egenskaper gjennom bruk av ulike hjelpe- og tilsetningsstoffer eller halvfabrikata og vurdere
  hvordan dette påvirker sluttprodukt, næringsinnhold og økonomi
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av konditorvarer og gjøre bevisste og bærekraftige valg
 • anvende
  sensoriske tester i produksjon av konditorvarer og gjøre rede for
  hvordan dette kan bidra til å sikre tilfredsstillende kvalitet
 • lage desserter, konfekter, pynt og dekor og begrunne valg av råvarer og produksjonsmetode
 • modellere og framstille ulike og like figurer og dekor av egnet masse og reflektere
  over konsekvenser av avvik fra planlagt produkt
 • produsere konditorvarer av råmasser, piskede, rørte, rystede og forvellede masser og gjøre rede for
  oppbygning og bruksområder
 • produsere lagdelte kaker, diskkaker og porsjonskaker med og uten overtrekk og vurdere
  ulike sammensetninger basert på smak, egenskaper og utseende
 • produsere og bruke
  overtrekksglasurer, ulike kremer, ganacher og geleer til fyll og dekor og forklare oppbygning og bruksområder
 • lage butterdeig og ulike mørdeigsprodukter og vurdere
  egenskapene til de ulike deigene
 • produsere iskrem, sorbé og ulike støpte kaker av fromasj og mousse med forskjellig oppbygning og reflektere
  over valg av råvarer og sluttproduktets kvalitet
 • bruke
  og temperere sjokolade til ulike typer støpt og dyppet konfekt og dekor og ta hensyn til sjokoladens bruksegenskaper
 • tegne utkast til dekor, bruke
  overførings- og dekoreringsteknikker for kaker og bruke
  ulike egnede produkter til garnering og skriving av tekster i samsvar med kundens ønske
 • vise kreativitet i arbeidet, søke inspirasjon til produktutvikling gjennom bruk av digitale verktøy og ivareta fagets krav til estetikk
 • reflektere
  over hvordan uønskede mikroorganismer kan påvirke konditorvarer, og gjøre rede for
  tiltak for å styre forekomsten
 • gjøre rede for
  og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten
 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gjøre rede for
  rammevilkår, lover og forskrifter for bransjen og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten
 • anvende
  emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for
  hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse
 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for
  konsekvenser ved avvik
 • bruke
  verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold av maskiner og utstyr og gjøre rede for
  konsekvensene ved avvik
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å bruke
  faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • utvikle
  faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten
 • gjennomføre
  beregninger og enkle kalkulasjoner i produksjon og salg av konditorvarer og drøfte
  faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater
 • utføre enkel markedsføring, yte service og bygge relasjoner med kunder ved profesjonell kundebehandling og salg
 • gjøre rede for
  og håndtere avfall i virksomheten og reflektere
  over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet
 • reflektere
  over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling
 • beskrive
  virksomhetens mål og historie og reflektere
  over hvordan dette påvirker daglig drift
 • gjøre rede for
  virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering