Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon av mat- og drikkevarer fra råvare til ferdigvare
 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere sammenhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnyttelse
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik
 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kunder og samarbeidspartnere
 • anvende råvarer og hjelpe- og tilsetningsstoffer og forklare hvordan produktsammensetning og produksjonsprosesser påvirker kvalitet, næringsinnhold og holdbarhet
 • tolke og følge flytskjemaer og forklare hva som skjer i produksjonsprosessen, identifisere kontrollpunkter, og forklare hva som kan være kritisk
 • klargjøre, drifte, overvåke og omstille maskiner og utstyr og forklare hvordan dette påvirker effektivitet
 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold og operatørvedlikehold, rapportere feil og gjøre rede for konsekvenser ved avvik
 • identifisere og rette driftsforstyrrelser, registrere og gjøre rede for bruken av driftsdata
 • gjøre rede for og produsere etter en produksjonsplan og spesifikasjoner og drøfte hvordan dette kan bidra til etterlevelse av kundekrav
 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse
 • reflektere over hvordan ønskede og uønskede mikroorganismer kan påvirke råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer, og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten
 • gjøre rede for og følge virksomhetens rutiner for skadedyrbekjempelse
 • gjennomføre beregninger og enkle kalkulasjoner og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater
 • samarbeide med støttefunksjoner i virksomheten for å sikre effektiv drift, og gjøre rede for hvilke faktorer som påvirker produktiviteten
 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet
 • følge krav og rutiner for merking og sporing og reflektere over konsekvenser ved avvik
 • drøfte etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjøre bevisste og bærekraftige valg
 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger og samarbeidspartnere
 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten
 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten
 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling
 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker den daglige driften
 • gjøre rede for organiseringen av virksomheten, rettighetene og pliktene til arbeidstakeren og arbeidsgiveren, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering