Vg3 industrimekanikerfaget (IME03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • ivareta helse, miljø og sikkerhet og kvalitet i henhold til bedriftenes, kundenes og myndighetenes krav
 • reflektere
  over risiko og utføre sikker jobb-analyser før arbeid settes i gang
 • utføre kildesortering og håndtere fraksjoner i tråd med gjeldende krav og rutiner
 • finne og tolke
  dokumentasjon som gjelder farer knyttet til aktuelle stoffer, gasser og kjemikalier, og anvende
  disse i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
 • registrere avvik og vurdere
  og gjennomføre
  korrigerende tiltak
 • skissere, tegne, tolke
  og korrigere manuelle og digitale tegninger
 • utføre beregninger av materialbehov i henhold til tegninger og spesifikasjoner
 • velge materialer og produsere deler og komponenter som beskrevet ut fra tegninger
 • velge og bruke
  sammenføyningsmetoder ut fra spesifikasjoner
 • utføre og forklare ulike metoder og teknikker innenfor overflatebehandling av materialer
 • anvende
  analoge og digitale måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet
 • gjennomføre
  endringer i parametre og vurdere
  resultatet ved betjening av utstyr i analoge og digitalt styrte prosesser tilgjengelig i bedriften
 • bidra med mekanisk kompetanse i automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av tilgjengelig teknologi
 • montere og drifte
  elektriske, pneumatiske og hydrauliske prosesser
 • utføre fra- og tilkobling på elektriske systemer i tråd med gjeldende el-regelverk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid
 • feilsøke, reparere, funksjonsteste og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger i tråd med gjeldende regelverk og produsentens spesifikasjoner
 • måle trykk, temperatur, lengde, mengde og tid og vurdere
  resultatene
 • velge væsker og smøremidler ut fra komponentenes behov og produsentenes spesifikasjoner
 • reflektere
  over valg av metoder og løsninger og presentere
  forslag til forbedringer
 • reflektere
  over valg av arbeidsmetoder, materialer og ressurser ut fra det grønne skiftet og sirkulær økonomi
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering