Vg3 håndveverfaget (HVF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  eget arbeid
 • sette opp en vev og gjøre rede for
  hvordan ulike valg av material og redskap påvirker arbeidsprosessen
 • utforske
  og anvende
  grunnbindingene og variasjoner av disse i eget arbeid
 • gjennomføre
  bestillingsoppdrag innenfor gitte rammer
 • lage og anvende
  skisser og arbeidstegninger som grunnlag for idéutvikling og presentasjon av eget arbeid
 • beregne tid og pris på egne produkter og tjenester og vurdere
  sammenhengen mellom materialvalg, produktivitet og lønnsomhet
 • utforske
  og bruke
  ulike vevoppskrifter, utvikle
  egne oppskrifter og gjøre rede for
  hvordan materialbruk, trådtetthet, binding og formgivning påvirker kvalitet og funksjon
 • drøfte
  de ulike tekstilfibrenes egenskaper, opprinnelse og produksjon og gjøre rede for
  etiske valg, ressursutnyttelse, tilgjengelighet og holdbarhet og bruke
  denne kunnskapen i eget arbeid
 • etterbehandle og montere vevnader og anvende
  relevant merking og vaskeanvisning
 • reparere og vedlikeholde vevde tekstiler og gjøre rede for
  hvordan ulike valg påvirker kvalitet og holdbarhet
 • analysere
  vevde tekstilers form, farge, struktur, tekstur og tradisjon og kunne bruke
  dette som inspirasjon i eget arbeid
 • gjøre rede for
  vevtradisjoner, historie og lokale særpreg, reflektere
  over dette i et kulturelt perspektiv og bruke
  denne kunnskapen i egen formgivning
 • bruke
  fagspråk i formidling og presentasjon av eget arbeid
 • veilede kunder, kolleger og samarbeidspartnere om design, materialer og fargevalg
 • anvende
  digitale ressurser i arbeidsprosess, markedsføring og presentasjon av eget arbeid
 • finne informasjon for å drøfte
  faglige spørsmål og problemstillinger og bruke
  kildene på en måte som lar seg etterprøve
 • anvende
  og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke
  hensiktsmessige arbeidsstillinger og gjøre rede for
  hvordan man kan bidra til gode arbeidsrutiner i en produksjon
 • gjøre rede for
  gjeldende lovverk om opphavsrett og markedsføring og følge dette i eget arbeid
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering