Vg3 gjenvinningsfaget (GVF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ulike arbeidsprosesser og reflektere over hvordan ny teknologi kan påvirke arbeidsprosesser
 • motta, kontrollere, klassifisere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner
 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og deklarere og håndtere avfallet etter gjeldende regelverk
 • håndtere og klargjøre avfallet for viderebehandling eller sluttbehandling etter gjeldende regelverk
 • forstå og følge virksomhetens rutiner ved uønskede hendelser
 • reflektere over og beskrive avfallsressursenes betydning for økonomi og miljø
 • reflektere over muligheter for ombruk og gjenvinning og betydningen av bærekraftig ressursutnyttelse
 • utføre operatørstyrt vedlikehold av relevante maskiner og utstyr
 • planlegge kildesorteringsløsninger til ulike kundegrupper og veilede kunder i sortering og håndtering av avfall
 • planlegge og beskrive avfallslogistikk fra kunde til sluttbehandling
 • beskrive avsenders ansvar ved lasting av transportør og bruke regler og retningslinjer for eksport av avfall
 • bruke kvalitets- og internkontrollsystem, registrere og rapportere avvik og gjennomføre risikovurdering
 • utforske og bruke regelverk og tillatelser som regulerer gjenvinning og avfallhåndtering
 • bruke verneutstyr og arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • vurdere og beskrive forbedringsmuligheter innenfor egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger
 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved og håndtering av ulike typer avfall
 • drøfte og gjøre rede for gjenvinningsindustriens rolle i og avfallshåndteringens positive og negative virkning på klima og miljø
 • beskrive og reflektere over faktorer som kan påvirke lønnsomheten i driften av avfallsanlegget, og foreslå tiltak
 • vurdere den markedsmessige verdien av avfallsressursene
 • beskrive formålet med materialselskap, retursystemer og produsentansvar
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering