Vg3 gjenvinningsfaget (GVF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  ulike arbeidsprosesser og
  reflektere
  over hvordan ny teknologi kan påvirke arbeidsprosesser
 • motta, kontrollere, klassifisere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner
 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og deklarere og håndtere avfallet etter gjeldende regelverk
 • håndtere og klargjøre avfallet for viderebehandling eller sluttbehandling etter gjeldende regelverk
 • forstå
  og følge virksomhetens rutiner ved uønskede hendelser
 • reflektere
  over og
  beskrive
  avfallsressursenes betydning for økonomi og miljø
 • reflektere
  over muligheter for ombruk og gjenvinning og betydningen av bærekraftig ressursutnyttelse
 • utføre operatørstyrt vedlikehold av relevante maskiner og utstyr
 • planlegge
  kildesorteringsløsninger til ulike kundegrupper og veilede kunder i sortering og håndtering av avfall
 • planlegge
  og
  beskrive
  avfallslogistikk fra kunde til sluttbehandling
 • beskrive
  avsenders ansvar ved lasting av transportør og
  bruke
  regler og retningslinjer for eksport av avfall
 • bruke
  kvalitets- og internkontrollsystem, registrere og rapportere avvik og
  gjennomføre
  risikovurdering
 • utforske
  og
  bruke
  regelverk og tillatelser som regulerer gjenvinning og avfallhåndtering
 • bruke
  verneutstyr og arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • vurdere
  og
  beskrive
  forbedringsmuligheter innenfor egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger
 • gjøre rede for
  kjemiske og fysiske egenskaper ved og håndtering av ulike typer avfall
 • drøfte
  og
  gjøre rede for
  gjenvinningsindustriens rolle i og avfallshåndteringens positive og negative virkning på klima og miljø
 • beskrive
  og
  reflektere
  over faktorer som kan påvirke lønnsomheten i driften av avfallsanlegget, og foreslå tiltak
 • vurdere
  den markedsmessige verdien av avfallsressursene
 • beskrive
  formålet med materialselskap, retursystemer og produsentansvar
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og
  reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering