Ideer og praktisk forskning (FIP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser
  • planlegge, gjennomføre og presentere vitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer eller interesser, og drøfte resultater fra undersøkelser
  • velge og bruke relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget utforskingsarbeid
  • bearbeide, analysere og kritisk granske innhentede data alene og sammen med andre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering