Vg3 bilskadefaget (BSK03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdrag i tråd med lov- og avtaleverk, produsentkrav og bedriftens internkontrollsystem
 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsordrer og takstdokumenter, og vurdere og drøfte kvaliteten på utført arbeid
 • tolke og bruke produkt- og sikkerhetsdatablader
 • vurdere skadeomfang og velge reparasjonsmetode og materialer etter produsentens anvisninger og ut fra hensyn til sikkerhet, økonomi, miljø og sosiale forhold
 • reflektere over og følge sikkerhetsprosedyrer ved håndtering og reparasjon av en skadet bil med høyspenningsanlegg
 • reparere sikkerhetssystemer etter prosedyrer og gjøre rede for aktiv og passiv sikkerhet
 • bruke testutstyr for feilsøking og kalibrering av kjøretøyets elektroniske komponenter og sikkerhetssystemer
 • utføre feilsøking og reparere ledningsnett etter produsentens anvisninger
 • justere komponenter, demontere og montere med ulike sammenføyningsteknikker
 • sikre elektroniske komponenter ved sveisearbeider i henhold til produsentens anvisninger
 • vurdere og reparere skader på glass og skifte ruter
 • reflektere over egenskapene til ulike limtyper og anvende limeteknikker for reparasjoner og sammenføyning
 • begrunne valg og bruke kjemikalier for rengjøring, tetting og liming
 • reflektere over metodevalg ved utbedring av skadet overflate og påføring av fyllmaterialer
 • krympe metaller og gjøre rede for hvordan varme påvirker ulike metallegeringer
 • gjøre rede for materialenes innvirkning på hverandre og sikre disse mot korrosjon
 • anvende måleutstyr for retting av karosseri, dokumentere målinger og vurdere og utbedre skjevheter i kjøretøy etter produsentens anvisninger
 • gjøre rede for oppbygningen i moderne karosseri og bruken av ulike materialer
 • funksjonsteste og reparere klima- og kjøleanlegg etter produsentens anvisninger
 • montere ekstrautstyr etter produsentkrav og gjeldende forskrifter
 • kontrollere og skifte komponenter i drivverk, understell og bremser
 • justere hjulvinkler og gjøre rede for hvordan de ulike vinklene påvirker dekkslitasjen og kjøreegenskapene
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering