Brønn- og borefaget (BRO03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge
  boring av brønn og borehull etter gjeldende regelverk, standarder og toleransekrav ved å
  bruke
  ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og refelektere over koneskvensene av å ikke følge kravene.
 • planlegge
  boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger og
  reflektere
  over ulike typer fornybar energi
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • velge og
  bruke
  utstyr til ulike boremetoder med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og iverksette tiltak som forebygger helseskader og ulykker
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  dokumentere
   eget arbeid og håndtere avvik
 • transportere og rigge til utstyr, sikre boreplassen og
  vurdere
  ulike tiltak som sikrer risikoutsatte arbeidssituasjoner
 • vurdere
  grunnforhold og grunnvannets egenskaper og
  gjøre rede for
  hvordan dette påvirker byggeprosessen
 • plassere ulike typer brønner og borehull i terrenget, optimalisere brønnens yteevne og beskytte mot innsig av overflatevann
 • bore i berg og løsmasser etter bestilling og
  gjøre rede for
  hvordan hydrogeologiske og geologiske forhold påvirker arbeidet
 • montere og vedlikeholde installasjoner i brønner og borehull i berg og løsmasser
 • utføre horisontalboring og legge til rette for å bygge infrastruktur
 • forsterke byggegrunnen med stålkjernepeler, rørspunt og stag og trekke rør og kabler
 • bruke
  senkborhammer med høytrykksluft i sensitive løsmasser
 • vedlikeholde rigg, høytrykkskompressor og senkborhammer
 • reparere høytrykkskompressor og borerigg og
  vurdere
  behov for service
 • utføre tiltak for å øke kapasiteten, montere mansjett, kollektorer og pumpe fram til og med trykktank
 • ta prøver av vann for vannanalyse etter gjeldende regelverk og
  vurdere
  konsekvenser for vannkvalitet
 • måle vanntap i brønnen med stigetest og
  dokumentere
  brønnens hydrauliske egenskaper
 • rehabilitere brønn og borehull
 • dokumentere
   utført arbeid og rapportere fra produksjonen
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og
  reflektere
  over konsekvenser av støy, vibrasjon, varme, farlige stoffer og støveksponering
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk,
  vurdere
  konsekvenser av feilhåndtering og iverksette tiltak
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og
  drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og
  reflektere
  over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering