vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter betong og mur

 • arbeide med betong eller mur og flis etter tegning og beskrivelse og risikovurdere arbeidsoppdrag
 • velge, bruke
  og vedlikeholde utstyr og verktøy til ulike produkter og vurdere
  konsekvenser av feilbruk og vedlikehold
 • montere og bruke
  arbeidsplattformer på opptil ni meter og iverksette tiltak for å redusere risiko ved arbeid i høyden
 • tegne målsatte skisser og drøfte
  ulike løsninger
 • forstå
  tegninger og gjøre utmålinger i aksesystemer og med kotehøyder i tråd med disse
 • vurdere
  risiko og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for
  metoder for betong- og mørtelproduksjon og reflektere
  over faktorer som påvirker miljø og energieffektiv produksjon
 • rehabilitere murverk og betongkonstruksjoner og gjøre rede for
  egenskaper ved eldre konstruksjoner
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, vurdere
  gjenbruk av materialer og reflektere
  over konsekvenser av feilhåndtering
 • beregne og bruke
  materialer og utstyr etter tegninger og beskrivelser og vurdere
  bruken ut fra kostnader, tidsbruk og miljøbelastning
 • bygge ulike typer forskalinger og gjøre rede for
  forskjellen mellom tradisjonell forskaling og systemforskaling
 • armere ulike typer betong- og murkonstruksjoner og gjøre rede for
  armeringens funksjon i konstruksjoner
 • gjøre rede for
  bruksområdene til ulike betongkvaliteter og tilsetningsstoffer og velge herdetiltak i tråd med formålet med betongen
 • overflatebehandle og etterbehandle mur og betong og reflektere
  over konsekvenser av feilbehandling
 • mure teglstein og ulike blokkprodukter
 • velge mørtel til mur og pussarbeid og reflektere
  over konsekvenser av feilbruk
 • bruke
  avrettingsmasser og gjøre rede for
  ulike bruksområder
 • legge og sette flis på gulv og vegg og vurdere
  hvordan underlaget påvirker sluttproduktet
 • følge regler for arbeid i våtrom og gjøre rede for
  ulike membransystemer
 • legge membran i våtrom og montere tilslutninger til rørgjennomføringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering