Kompetansemål og vurderingBrannforbyggerfaget (BFB03‑01)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  å feie, føre tilsyn og iverksette informasjons- og motivasjonstiltak etter gjeldende regelverk og interne rutiner, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og
  reflektere
  over konsekvensene av å ikke følge kravene
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  dokumentere
   eget arbeid og håndtere avvik
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og
  drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøutslipp og sikre brannforebygging
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og
  reflektere
  over krav og forventinger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og
  reflektere
  over konsekvenser av ulike belastninger i forbindelse med brannforebygging
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  reflektere
  over konsekvensene av feilbruk
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • kartlegge fyringsanlegg og byggverk,
  vurdere
  brannfaren og iverksette tiltak for å redusere den
 • ta mål,
  bruke
  målestokk etter målsatte tegninger og
  analysere
  og beregne hyppigheten av risiko for brann.
 • gjøre rede for
  ulike brannårsaker og
  vurdere
  brannforebyggende strategier rettet mot ulike målgrupper
 • gjøre rede for
  kjennetegn ved skader og dødsfall som følge av brann, og foreslå å
  gjennomføre
  brannforebyggende strategier og tiltak
 • gjøre rede for
  hva brannrisiko betyr for byggetekniske, organisatoriske og bruksmessige forhold,
  vurdere
  behovet for brannbegrensende tiltak og anbefale løsninger for byggeier
 • vurdere
  risiko for miljøutslipp av fyringsanlegg og foreslå tiltak som reduserer miljøbelastningen
 • feie skorsteiner, røykrør, kanaler og ildsteder og
  vurdere
  hvordan ulike materialer og dimensjoner påvirker valg av verktøy
 • føre tilsyn med fyringsanlegg,
  gjøre rede for
  hvordan fyringsanlegget er montert og vedlikeholdt, og
  vurdere
  hvordan dette påvirker fyringsanleggets funksjon og drift
 • kartlegge behov for brannsikkerhet og
  vurdere
  informasjonstiltak knyttet til geografiske forhold, byggverk, fyringsanlegg og målgrupper
 • informere eiere og brukere om krav til brannsikkerhet og tilpasse kommunikasjon til ulike situasjoner og målgrupper
 • utføre tilsyn og behandle dokumenter i henhold til gjeldende regelverk og
  reflektere
  over egen rolle som myndighetsutøver
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

Underveisvurdering