Betongfaget (BET03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  forskaling, armering og støping av nye konstruksjoner og vedlikehold av bygningsmasser, arbeide etter bygningsinformasjonsmodeller, tegninger, beskrivelser og prefabrikkerte løsninger, velge verktøy og materialer og
  vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  gjennomføre
  arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og
  reflektere
  over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere,
  drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse og iverksette tiltak
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i faget, og
  gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og
  reflektere
  over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • gjøre rede for
  sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden,
  bruke
  stillaser og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner
 • følge rutiner for å stroppe og anhuke, og
  vurdere
  konsekvenser av brudd på rutiner
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper,
  drøfte
  hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader og
  reflektere
  over konsekvenser av støy og vibrasjon
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, gjenbruke materialer og
  reflektere
  over konsekvenser av feilhåndtering
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • gjøre rede for
  riggplan,
  gjennomføre
  riggarbeid, sikre byggeplassen og
  vurdere
  ulike tiltak som sikrer risikoutsatte arbeidssituasjoner
 • sette ut mål på bygningskonstruksjoner, kontrollere høyder, akser og mål med manuelt og elektronisk måleutstyr og
  vurdere
  konsekvenser av feilmåling
 • forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler ved bruk av tradisjonell forskaling og systemforskaling
 • velge forskalingsmetode, forskale bygningdeler og
  gjøre rede for
  hvordan valget av metode påvirker kostnadseffektivitet, ressursutnyttelse og produktivitet
 • montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger i forskalingsform og
  vurdere
  konsekvenser av avvik fra geometriske toleransekrav
 • demontere forskaling,
  drøfte
  ulike risikofaktorer i arbeidssituasjonen og iverksette tiltak
 • armere konstruksjoner og bygningsdeler etter gjeldende beskrivelser for overdekning, forankring og omfaring og
  gjøre rede for
  arbeidsprosesser ved bruk av prefabrikkerte og tradisjonelle metoder
 • anhuke, transportere, lagre og understøtte betongelementer
 • støpe ulike konstruksjonsdeler og gulv og
  vurdere
  konsekvenser av ulike støpetrykk og stigehastigheter for forskalingskonstruksjonen
 • vurdere
  hvordan klimatiske forhold påvirker betongen, og velge ulike herdetiltak før og etter støping
 • kviste, slipe og flikke betongen etter herding i tråd med gjeldende kravspesifikasjoner
 • gjennomføre
  mottakskontroll av betong på byggeplass og
  vurdere
  betongegenskaper og-  kvaliteter
 • anvende
  betongteknologi i tråd med gitte klassifikasjoner og spesifikasjoner ut fra hensynet til miljø og bærekraft
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering