Banemontørfaget (BAN03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  bygging, drift, kontroll og vedlikehald av over- og underbygningen i køyreveg for skjenegåande transport ved hjelp av ulike prosjektverktøy, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar, velje verktøy og materiale og vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet
 • gjere greie for
  og bruke
  kvalitetssikringssystem, gjennomføre
  arbeidet i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere
  over konsekvensar av ikkje å følgje krava
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensane av ulike belastningar for yrkesutøvaren
 • sikre og sperre av byggjeplassar og anleggsområde i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere
  kva risikofaktorar som kan påverke trafikkavviklinga
 • velje ut og bruke
  verne- og sikringsutstyr og vurdere
  konsekvensar av feilbruk
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, behandle farlege stoff, uønskte plantar og organismar, reflektere
  over konsekvensane av feilhandtering og iverksette tiltak
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • gjere greie for
  kvalitetane og eigenskapane til stål, grus og andre steinmateriale, betong og trevirke og vurdere
  bruken ut frå haldbarheit, miljøomsyn og økonomi
 • ta imot materiale, utstyr og verktøy og kontrollere kvaliteten i tråd med arbeidsoppdraget
 • velje og bruke
  ulike maskiner og metodar i arbeidet med spor og sporanlegg og halde ved like maskiner, reiskapar og utstyr
 • forstå
  kvifor overhøgder blir brukte i sporet, og drøfte
  forholdet mellom overhøgde og strekningshastigheit
 • byggje og halde ved like sporanlegg og sporvekslarar og vurdere
  konsekvensen av feilproduksjon
 • forstå
  kreftene som verkar i sporet, og halde ved like heilsveisa spor
 • gjere greie for
  ulike typar brukonstruksjonar og byggje og halde ved like spor på bruer
 • velje skjener og sviller og byggje spor i tråd med arbeidsoppdraget
 • halde ved like vassvegar og vurdere
  korleis landskapet og dei geologiske forholda påverkar underbygninga
 • kontrollere vegetasjonen langs spor og ved stasjonsområde, fjerne uønskt vegetasjon, drøfte
  ulike metodar for vegetasjonskontroll og reflektere
  over hvorfor uønsket vegetasjon fjernes
 • vurdere
  korleis klimaet kan påverke sporstabiliteten, og setje i verk tiltak
 • forstå
  og gjere greie for
  oppbygginga av det elektrotekniske anlegget i og ved sporet
 • utføre enkel kontroll, sikring og vedlikehald av støttemurar, tunnelar og fjellskjeringar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Undervegsvurdering