Anleggsgartnerfaget (ANG03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer, leverandører og andre yrkesutøvere og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og situasjoner
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og
  reflektere
  over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • planlegge
  bygging og vedlikehold av utendørsanlegg etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger ved bruk av ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og
  reflektere
  over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • utarbeide framdriftsplaner og vedlikeholdsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og masser og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • velge og
  bruke
  maskiner, redskaper, håndverktøy og utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og med hensyn til ytre miljø
 • kontrollere landmålingsverktøy, sette ut punkter, linjer, fall og vinkler i utendørsanlegget og
  drøfte
  hvilke konsekvenser feil utsetting har for anlegget.
 • velge,
  bruke
  og gjenbruke materialer til ulike formål, med hensyn til kvalitet, funksjonalitet og miljø og
  drøfte
  ulike sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • gjenvinne og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og
  reflektere
  over konsekvenser av feilhåndtering
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  dokumentere
   eget arbeid og håndtere avvik
 • bruke
  ulike jordtyper og vekstmedier, og
  vurdere
  ulike tiltak som sikrer vekstforhold og etablering av vegetasjon på naturlig grunn og konstruksjoner
 • gjøre rede for
  ulike typer vegetasjon,
  bruke
  botaniske navn, velge vegetasjon tilpasset bruksområdet og
  vurdere
  vedlikeholdstiltak som opprettholder kvaliteten
 • velge,
  bruke
  og vedlikeholde trær, busker, stauder, plener og annen vegetasjon og
  vurdere
  faktorer som påvirker kvalitet og levetid på utendørsanlegget
 • identifisere invaderende arter, giftige- og allergifremkallende arter, hindre spredning,
  vurdere
  videre behandling og iverksette tiltak
 • identifisere skadedyr og nyttedyr i grøntanlegg og iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og fremmer biologisk mangfold
 • bygge anlegg for lokal overvannsdisponering, velge og
  bruke
  vegetasjon og regnvann som ressurs i uteanlegget og
  drøfte
  betydningen av lokal overvannsdisponering
 • utforske
  hvordan utformingen av utendørsanlegg kan virke helsefremmende og legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker i ulike livssituasjoner
 • bygge fundamenter for faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og
  vurdere
  hvordan ulike typer fundament påvirker kvaliteten på sluttproduktet
 • bygge faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og
  vurdere
  hvordan materialvalg påvirker kvaliteten på sluttproduktet
 • bygge konstruksjoner og forskalinger i tre i utendørsanlegg
 • vurdere
  og
  bruke
  ulike byggtekniske løsninger og
  gjøre rede for
  konsekvenser for universell utforming i utendørsanlegg
 • bygge, drifte og vedlikeholde anlegg til lek, idrett og friluftsliv og
  vurdere
  ulike tiltak som forlenger anleggenes levetid
 • reflektere
  over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planlegge
  utforming av utendørsanlegg etter gitte produksjonskrav, beregne kostnader og
  drøfte
  faktorer som påvirker bedriften lønnsomhet
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk

Underveisvurdering