Vg3 ambulansefaget (AMB03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utføre faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk og krav til profesjonell yrkesutøvelse
 • motta og gi veiledning og reflektere over egen kompetanse
 • reflektere over etiske problemstillinger og gi eksempler på etiske dilemmaer i ambulansefaget
 • samhandle med andre for å oppnå helhetlige pasientforløp som ivaretar omsorgen for pasienten
 • kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende, kolleger og personell fra ulike kulturer på en tydelig og tillitsfull måte
 • beskrive indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner ved bruk av de vanligste medikamentene i ambulansetjenesten
 • beregne riktig medikamentdose og administrere medikamenter etter forordning fra lege og i samsvar med gjeldende prosedyrer
 • ivareta prinsippene for god hygiene og smittevern i ambulansetjenesten
 • gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjon og kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade hos pasienter i ulike aldre
 • gjøre rede for fysiologiske forskjeller mellom pasienter i ulike aldre og hvilken betydning disse har for sykdom og skade
 • undersøke pasienter med ulik alder, skade og sykdom på en systematisk måte, vurdere tegn og symptomer på skade og sykdom, behandle og overvåke vitale livsfunksjoner
 • identifisere fysiske og psykiske behov for pleie og omsorg og utføre nødvendige tiltak
 • gi muntlige og skriftlige rapporter om pasientens tilstand
 • forflytte pasienter på en effektiv og skånsom måte og velge riktig leiring og sikring av pasienten
 • iverksette tiltak for pasienter med ulike funksjonshemminger på en omsorgsfull måte
 • identifisere tegn og symptomer på ruspåvirkning og psykisk sykdom og iverksette nødvendige tiltak ved akutte psykiske lidelser
 • gjøre rede for normale svangerskap, fødsler og komplikasjoner og iverksette nødvendig prehospital håndtering
 • identifisere tegn på livløshet og iverksette nødvendige tiltak for gjenoppliving
 • håndtere situasjoner knyttet til døende og døde pasienter ved naturlig og unaturlig dødsfall på en etisk forsvarlig måte
 • gjøre rede for hva risiko- og sårbarhetsanalyse er og bruke beredskapsplaner under øvelser og reelle hendelser
 • gjøre rede for hvordan stress kan påvirke ambulansearbeidere og anvende strategier for å mestre stress
 • ivareta prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet, skrive avviksmeldinger og redegjøre for kvalitetssystemet på arbeidsplassen
 • identifisere trusler mot egen og andres sikkerhet og iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten under ambulanseoppdrag
 • identifisere og forebygge konflikter og anvende ulike strategier for konflikthåndtering
 • arbeide i team og gjøre rede for ledelse og samhandling i team
 • utføre kontroll av ambulansekjøretøy og utstyr i ambulansen
 • gjøre rede for organisering og ledelse på et skadested og lede arbeidet som første ambulanseenhet
 • gi situasjonsrapporter i ulike faser av arbeidet på skadested
 • bruke sambandsutstyr og kommunisere over samband i samsvar med gjeldende reglementer og prosedyrer
 • samvirke med nødetatene, Forsvaret og andre aktører i redningstjenesten
 • navigere etter analoge og digitale kart
 • følge prosedyrer og retningslinjer ved pågående livstruende vold og masseskadesituasjoner
 • gjøre rede for ambulansearbeiderens rolle ved skred, flom og andre klimarelaterte hendelser
 • følge retningslinjer og prosedyrer på skadested med farlige stoffer
 • drøfte trafikale forhold som har betydning for ambulansekjøringen og iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten i ambulansen
 • anvende fag- og forskningslitteratur, vurdere kilder kritisk og vise digital dømmekraft
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering