Retningslinjer realkompetansevurdering i voksenopplæringen

Voksne kan ha tilegnet seg realkompetanse gjennom skole, kurs, arbeidserfaring, fritidssaktiviteter og på andre måter. Før inntak til voksenopplæring skal den voksne få tilbud om realkompetansevurdering, slik at opplæringstilbudet blir tilpasset behovet han eller hun har.

Fra 1. januar 2020 overføres veiledning, foredragsvirksomhet, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knyttet til realkompetansevurdering i grunnopplæringen for voksne, til Kompetanse Norge.

Den voksnes kompetanse blir vurdert opp mot læreplaner i Kunnskapsløftet. Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. 

Retningslinjer og maler

Det er utviklet retningslinjer for realkompetansevurdering og maler for enkeltvedtak. Disse skal bidra til at realkompetansevurderingene har god kvalitet og at det er lik praksis i hele landet. Kommunen har ansvar for realkompetansevurdering av voksne i grunnskole og fylkeskommunen har ansvar for det i videregående opplæring.

Grunnskole – retningslinjer for realkompetansevurdering og maler

Videregående opplæring – retningslinjer for realkompetansevurdering og maler