Forsøk

Forsøkslæreplan i trevare- og bygginnredningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift – språklige minoriteter

Gjelder fra 01.08.2019 til 01.08.2023

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2019 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag og norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring.

Modulene 2–5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for trevare- og bygginnredningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2–5 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring og matematikk, engelsk og naturfag fra Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Formålet for faget og grunnleggende ferdigheter er likelydende med gjeldende læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget.

Bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget.

Formål

Trevare- og bygginnredningsbransjens sentrale arbeidsområder er produksjon av vinduer, dører, trapper og andre innredninger av tre. Faget har utviklet seg fra et tradisjonelt håndverksfag, ”snekkerfaget”, til en industri med utstrakt bruk av maskiner og utstyr og bruk av moderne datateknologi. Trevare- og bygginnredningsfaget skal forene tradisjonell håndverkskompetanse med moderne teknologi. Trevarebransjen utnytter skogen som råstoffkilde, og faget skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal bidra til kompetanse på produksjon av vinduer, dører, trapper og ulike faste innredninger som skap, kjøkken og bad. Videre skal opplæringen bidra til kompetanse på materialhåndtering, bruk av maskiner, sammensetnings- og monteringsarbeider og overflatebehandling.

Opplæringen skal også fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til svennebrev. Yrkesbetegnelse er trevaresnekker.

Struktur

Trevare- og bygginnredningsfaget tilrettelagt for voksne deltakere består av 5 moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan deltakeren fortsette med modul 1 samtidig med én eller flere av modulene 2 -5 og godkjennes senere i modulløpet. Modulene 2 – 5 tas i rekkefølge.

Oversikt over modulene:
ModulNavn på modulene
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Materialhåndtering, risiko og HMS
Modul 3 Maskinering, dokumentasjon og kvalitet
Modul 4 Overflatebehandling
Modul 5 Sammensetting og kundebehandling

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I trevare- og bygginnredningsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å kommunisere med kunder og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å beregne tid og pris og å beregne vekt, areal, volum og mengder. Det innebærer også bruk av målestokk og beregning av vinkler og dimensjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i trevare og bygginnredningsfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til programmering, bildebehandling, måling, beregning og tegning

Modulene

Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsløshet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i opplæringen og diskusjonene på arbeidsplassen/praksisplassen (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner (norsk)
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner (norsk)
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • prøve ut ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter (norsk)
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning (norsk)
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2 Materialhåndtering, risiko og HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i vurdering og håndtering av råvarer og materialer og håndtering av avfall etter gjeldende regelverk.

Deltakeren opparbeider kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • gjøre rede for prosessen for produktutvikling
 • gjøre rede for fagets utvikling og plass i samfunnet
 • utføre mottakskontroll, håndtere og lagre råvarer og materialer med henblikk på kvalitet og økonomi
 • vurdere kvaliteten på ulike råvarer og materialer
 • velge råvarer og materialer til ulike produkter og produksjonsoppgaver
 • måle fuktighet for relevante trematerialer og vurdere egnethet med tanke på sluttproduktet
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • foreta risikovurdering og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)


Modul 3 Maskinering, dokumentasjon og kvalitet

Deltakeren opparbeider kompetanse i håndtering av maskiner og sikkerhetsutstyr og i kvalitetsstyring.

Deltakeren opparbeider kompetanse i dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid
 • velge, stille inn og bruke verktøy, maskiner og tilhørende sikkerhetsutstyr
 • utføre enkelt vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr
 • utføre enkle programmeringer og lage komponenter ved bruk av digitalt styrte maskiner
 • dokumentere arbeidet i henhold til tegninger og kravspesifikasjoner
 • bruke digitale verktøy til tegning og konstruksjon og overføre tegningene til digitalt styrte maskiner
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystem

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

Modul 4 Overflatebehandling

Deltakeren opparbeider kompetanse når det gjelder ulike typer overflatebehandling og håndtering av kjemiske produkter.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkter
 • gjøre rede for ulike typer impregneringsmetoder og overflatebehandlingsmetoder
 • håndtere og oppbevare kjemiske produkter i samsvar med gjeldende regelverk

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner, samfunn og arbeidsliv (norsk)

Modul 5 Sammensetting og kundebehandling

Deltakeren opparbeider kompetanse når det gjelder å sette sammen og gjøre produkter klare for transport.

Deltakeren opparbeider kompetanse som gjelder regelverk om kundebehandling.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • sette sammen bedriftens produkter
 • emballere og klargjøre produkter for transport
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst (engelsk)
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon (engelsk)
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram (engelsk)

Vurdering

Vg3 trevare- og bygginnredningsfaget

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering av modulene
Modul Vurdering
Modul  1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakeren i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene. Deltakerne må også ha fått godkjent en kunnskapstest på Vg3-nivå i lærefaget. Kunnskapstesten blir gjennomført lokalt etter retningslinjer i modulforsøket.

Vilkåret for å få utskrevet fag-/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 trevare- og bygginnredningsfaget

Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på åtte virkedager.

Alle modulkandidater må ha godkjent alle moduler og godkjent kunnskapstest før oppmelding til fagprøven. Kunnskapstesten blir gjennomført lokalt etter retningslinjene for modulforsøket.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!