Forsøk

Forsøkslæreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Gjelder fra 01.08.2019 til 01.08.2023

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2019 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag og norsk Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Modulene 2–5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift med tillegg av enkelte kompetansemål fra programfaget for Vg1 og Vg2. 

Modulene 2–5 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag og norsk Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Formålet for faget og grunnleggende ferdigheter er likelydende med gjeldende læreplan i helsearbeiderfaget.

Bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i helsearbeiderfaget.

Formål

Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og av spesialisthelsetjenesten. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.

Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelse og samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Å kunne kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere, inngår også. Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Modulene utgjør en helhet. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder som kan bidra til å fremme kreativitet og en helhetlig kompetanse som er anvendelig både i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittel er helsefagarbeider.

Struktur

Helsearbeiderfaget tilrettelagt for voksne består av 5 moduler.

Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 5 og dermed godkjennes senere i modulløpet.

Modul 2 må tas før modulene 3 til 5. Modulene 3 til 5 kan tas i tilfeldig rekkefølge.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Profesjonalitet i helsearbeiderfaget
Modul 3  Hverdagsmestring og livsstil
Modul 4 Grunnleggende sykepleie
Modul 5 Habilitering og rehabilitering

 Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I helsearbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i helsearbeiderfaget innebærer å kunne dokumentere korrekt og hensiktsmessig. Det vil også si å kunne fylle ut skjemaer og utarbeide planer. Videre innebærer det å kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer.

Å kunne lese i helsearbeiderfaget innebærer å forstå innholdet i skjemaer, pasientdokumenter og planer, og i statistikk og relevant regelverk. Å kunne lese innebærer også å kunne forstå og sette seg inn i faglitteratur for å holde seg faglig oppdatert.

Å kunne regne i helsearbeiderfaget innebærer å beregne og vurdere kostnader knyttet til ulike aktiviteter i boliger og institusjoner. Tallforståelse innebærer også å kunne beregne og vurdere mengde, mål og vekt knyttet til vurderingen av helsetilstanden til brukere og pasienter.

Digitale ferdigheter i helsearbeiderfaget innebærer å utveksle elektronisk dokumentasjon og informasjon i faglig arbeid. Det vil si å kunne kommunisere elektronisk med andre, utføre kontortekniske rutiner og vise digital dømmekraft.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsløshet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, om hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstå, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet
    
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangre brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Profesjonalitet i helsearbeiderfaget

Deltakeren opparbeider kompetanse i hygiene, ernæring, kommunikasjon, HMS, annet relevant regelverk, yrkesetikk og vurdering av eget arbeid.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, engelsk, naturfag og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer
 • vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner
 • følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere
 • reflektere over egen praksis
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring (Vg2)

 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen (naturfag)
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold (naturfag)

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler og diskusjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • lese et representativt utvalg sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)

 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om dagligdagse emner i situasjoner der engelsk er felles kommunikasjonsspråk (engelsk)
    
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hva slags måleredskaper som er formålstjenlige (matematikk)

Modul 3

Hverdagsmestring og livsstil

Deltakeren opparbeider kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid og i å vurdere og foreslå individuelle tiltak.

Deltakeren opparbeider kompetanse i naturfag, matematikk og norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv
 • tilrettelegge for og tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
 • bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger
 • observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp
 • gjøre greie for hva den enkelte kan gjøre for å holde ved like et godt immunforsvar og forebygge smittespredning, og forklare kva smittespredning kan føre til (Vg1)
 • forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner (Vg1)

 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse (naturfag)

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler og diskusjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, presentasjoner og diskusjoner (norsk)
 • lese et representativt utvalg skjønnlitteratur og sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)

 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv (matematikk)
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger (matematikk)

Modul 4

Grunnleggende sykepleie

Deltakeren opparbeider kompetanse om sykdom, skade og legemiddelbehandling og enkel sykepleie.

Deltakeren opparbeider kompetanse i observasjon, rapportering og vurdering.

Deltakeren opparbeider kompetanse i naturfag og norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • observere, vurdere og utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet
 • håndtere aggressive og truende personer
 • yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering
 • observere, rapportere og dokumentere om virkninger og bivirkninger av legemidler
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • observere allmenntilstand, rapportere og dokumentere endringer
 • utføre pleie til alvorlig syke og døende
 • gi eksempel på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i væremåten sin (Vg1)

 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i en krem og kunne lese og forstå varedeklarasjon (naturfag)
    
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler og diskusjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • lese et representativt utvalg sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)

Modul 5

Habilitering og rehabilitering

Deltakeren opparbeider kompetanse om behov hos mennesker med ulike funksjonshemninger. Deltakeren opparbeider også kompetanse om brukermedvirkning, brukeres og pasienters rettigheter, samarbeid med pårørende og om samarbeid med andre tjenester.

Deltakeren opparbeider kompetanse i relevante pleie og omsorgstiltak, bruk av velferdsteknologiske løsninger og andre hjelpemidler.

Deltakeren opparbeider kompetanse i engelsk, matematikk og norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • veilede pasienter og brukere i å benytte velferdsteknologi og andre hjelpemidler
 • kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
 • kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren
 • følge gjeldende regelverk for bruk av tvang
 • delta i tverrfaglig samarbeid
 • ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler og diskusjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • lese et representativt utvalg sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner (norsk)

 • forstå hovedinnhold og detaljer i brukermanualer knyttet til velferdsteknologi (engelsk)

 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (matematikk)
 • regne med forhold, prosent, og vekstfaktor (matematikk)

Vurdering

VG3 Helsearbeiderfaget

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal forets lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering i modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent

 For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene.

Vilkåret for å få utskrevet fag/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 Helsearbeiderfag Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager
  Alle modulkandidater må ha godkjent alle modulene før oppmelding til fagprøven

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!