Forsøk

Forsøkslæreplan i betongfaget Vg3/opplæring i bedrift - språklige minoriteter

Gjelder fra 01.08.2019 til 01.08.2023

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2019 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag og norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring.

Modulene 2–5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for betongfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2–5 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring, matematikk, engelsk og naturfag fra Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Formålet for faget og grunnleggende ferdigheter er likelydende med gjeldende læreplan i betongfaget.

Bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i betongfaget.

Formål

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal bidra til utvikling av prefabrikerte betongelementer og plassbygde betongkonstruksjoner. Opplæringen skal legge vekt på både tradisjonelt håndverk ved bruk av manuelle metoder og industriell framstilling av betongelementer med avansert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider.

Struktur

Betongfaget tilrettelagt for voksne deltakere består av 5 moduler.

Modul 1 Gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 5 og dermed godkjennes senere i modulløpet.

Modul 2 må tas før modulene 3 – 5. Modulene 3 – 5 kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Forskaling og HMS
Modul 3 Armering
Modul 4 Støping
Modul 5 Kundebehandling, etikk og samarbeid

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I betongfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i betongfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i betongfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i betongfaget innebærer å beregne tid, areal, volum og mengder. Det innebærer også ulike former for masseberegninger. Det omfatter dessuten bruk av målestokk og beregning av vinkler, høyder og fall.

Å kunne bruke digitale verktøy i betongfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det vil si å bruke disse verktøyene til beregninger, bildebehandling og føring av sjekklister til kvalitetssikring.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsløshet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)
   
 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet
 •    
 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i opplæringen og diskusjonene på arbeidsplassen/praksisplassen (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner (norsk)
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner (norsk)
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • prøve ut ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem (norsk)
 •    
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter (norsk)
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning (norsk)
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Forskaling og HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i håndtering av materialer og utstyr for arbeid med forskaling.

Deltakeren opparbeider kompetanse i helse- miljø og sikkerhet i faget.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, matematikk, engelsk og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen i faget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • velge, bruke og vedlikeholde relevant verktøy og utstyr
 • velge, bearbeide og bruke materialer på en økonomisk måte
 • sette ut, sikre og kontrollere høyder, akser og mål ved bruk av manuelt og elektronisk måleutstyr
 • forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler
 • klargjøre betongelementer for sikker anhuking, transport, lagring og understøttelse
 • demontere forskaling rasjonelt og med tanke på gjenbruk
 • begrunne valg av forskalingsmetode
 • motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengder
 • arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer
 • følge gjeldende regelverk for arbeid i høyden

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

 • følge oppsatt fremdriftsplan

 • bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)

 • kartlegge materialvalg og argumentere faglig og etisk for materialvalg som kan bidra til bærekraftig utvikling (naturfag)
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (naturfag)

 • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum (matematikk)
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerheten (matematikk)
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og begrunne løsninger (matematikk)
 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (matematikk)
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger (matematikk)
 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor (matematikk)

 • forstå og bruke et faglig ordforråd knyttet til arbeidssituasjonen (engelsk)
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om dagligdagse og faglige emner (engelsk)
 • lese for å tilegne seg kunnskaper i betongfaget (engelsk)

Modul 3

Armering

Deltakeren opparbeider kompetanse i ulike materialer og arbeidsprosesser for armering.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i faget.

 • montere innstøpingsgods
 • armere ulike konstruksjoner og bygningsdeler
 • bruke preaksepterte løsninger for skjøting av armering, overdekning og forankring
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

Modul 4

Støping

Deltakeren opparbeider kompetanse i materialer og arbeidsprosesser for støping.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i faget.

 • støpe ulike konstruksjonsdeler
 • utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping
 • kviste, slipe, flikke og slemme betongen etter herding
 • gjøre rede for egenskapene til ulike betongkvaliteter

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

Modul 5

Kundebehandling, etikk og samarbeid

Deltakeren opparbeider kompetanse i kundebehandling, fagets historie, etiske retningslinjer
og samhandling på arbeidsplass.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i faget.

 • gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte fagets etiske retningslinjer
 • drøfte betydningen av samhandling på byggeplassen
 • utføre profesjonell kundebehandling og service

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • lese sakprosa og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

 • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter (matematikk)

Vurdering

Vg3 betongfagarbeider

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering av modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakeren i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene. Deltakerne må også ha fått godkjent en kunnskapstest på Vg3-nivå i lærefaget. Kunnskapstesten blir gjennomført lokalt etter retningslinjer i modulforsøket.

Vilkåret for å få utskrevet fag-/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 betongfagarbeider Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.
 

Alle modulkandidater må ha godkjent alle moduler og godkjent kunnskapstest før oppmelding til fagprøven. Kunnskapstesten blir gjennomført lokalt etter retningslinjene for modulforsøket.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!