Barns trivsel - voksnes ansvar

1. Innholdet i og intensjonen med veilederen

Ifølge rammeplanen skal personalet sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de erfare i samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. Veilederen handler derfor først og fremst om arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset enkeltbarnet. Sentralt er omtalen av hvordan de voksne støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, bygger relasjoner til hverandre, inngår i samspill, leker og knytter vennskapsbånd.

Foreldre gir uttrykk for at de i hovedsak er fornøyde med tilbudet barna deres får i barnehagen. Men når barnehagebarna selv blir spurt om hvordan de har det, svarer noen av dem at de ikke trives eller at de opplever å bli ertet eller plaget i barnehagen. Guttene gir uttrykk for at de trives i mindre grad enn det jentene gjør (Nordahl 2012). I hverdagen vil det iblant forekomme situasjoner som kan oppleves som vonde eller vanskelige for enkeltbarnet. Barnehagebarn krangler for eksempel nå og da om leker, og de blir involvert i konflikter om roller i lek. De opplever at de ikke får delta i leken, eller at de blir holdt utenfor fellesskapet. Dette kan være grunner til at barna blir lei seg, opplever mistrivsel eller kjenner seg ertet, plaget eller utestengt. Enkeltbarnets opplevelse av nettopp slike episoder og hendelser i hverdagen er essensiell. Det er slike aspekter personalet må være oppmerksomme på, og som de må ta på alvor. Veilederen handler i stor grad om hvordan de ansatte observerer barna og samspillet dem imellom og hvordan de selv kan bidra positivt i barnas samvær i blant annet lek. Den er ikke forpliktende, men er ment å være støttende i arbeidet. Veilederen gir forslag og råd og viser konkrete eksempler.

Barnehagen skal sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte skal ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken opplever å bli krenket eller kommer til å krenke andre i morgen. Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester seg.

Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet, og sammen har personalet ansvaret for å bidra til at barna får dekket de grunnleggende behovene. Barn kan ha stort utbytte av å gå i barnehager med høy kvalitet, blant annet når det gjelder sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner, og utbyttet stiger med økende kvalitet. Ingen kan gjøre barnehagen god alene. Det er avgjørende for barnas utvikling og trivsel at hele personalet, her i veilederen også omtalt som ansatte og voksne, bidrar og samarbeider om å utvikle en barnehage med høy kvalitet.

Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn, og den har både et her-og-nå-perspektiv og et framtidsperspektiv. Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i samarbeid med hjemmene skal personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som forebygger krenkelser og mobbing. Denne veilederen handler om ulike måter å utføre dette arbeidet på. Å reflektere over og vurdere egen praksis sammen med andre, foreta justeringer og arbeide målrettet er nødvendig for å øke kvaliteten på arbeidet i barnehagen. Oppgavene under overskriften Forslag til refleksjon og samarbeid er ment som utgangspunkt og inspirasjon i dette arbeidet.