Fagprat om samarbeidet mellom hjem og barnehage

Foreldrene og dere som jobber i barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplan for barnehagen 

Et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen gjør det lettere å få innsikt i det enkelte barnets behov, og det blir enklere for barnehagen å skape en trygg og god hverdag for barnet. Det er barnehagen som har ansvar for samarbeidet og for å skape en god dialog med foreldrene. 

Tre perspektiver på godt foreldresamarbeid

Hvordan kan dere som jobber i barnehagen legge til rette for godt samarbeid med hjemmet? Vi har spurt en forelder, en barnehagestyrer og en foredragsholder om hva de er opptatt av i samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Forelder

Styrer

Foredragsholder

Fagprat om samarbeid mellom hjem og barnehage

Marianne Røhr Fehn fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB), barnehagestyrer Lene Øye Svendby og barnehagestyrer og foredragsholder Line Melvold møtes til en samtale om samarbeid mellom hjem og barnehage. Hva tenker de er det viktigste når dere i barnehagen skal samarbeide med hjemmet? Hvordan kan dere i personalet skape tillit og trygghet, og møte foreldrene på en god måte? Vi håper at samtalen kan bidra til refleksjon, inspirasjon og diskusjon.

I rammeplanen omfatter betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» også andre foresatte.