Praksisfortellinger - samisk

Praksisfortellingene er laget for å støtte barnehagene i arbeidet med innholdet i rammeplanen for barnehage. Fortellingene har refleksjonsspørsmål personalet kan bruke for videre diskusjon. 

Praksisfortelling: En tid for å undre seg

Barnehagen skal blant annet legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og oppleve naturen som arena for lek og læring. Personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. Personalet skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen.

I lavvoen er det helt stille. Bålet knitrer i midten av lavvoen og rammer inn roen og atmosfæren. De store barna ligger på hvert sitt reinskinn i en sirkel rundt bålet og lytter til de ulike natur- og dyrelydene som strømmer ut fra de små høyttalerne under hvert reinskinn. En voksen leder barna nesten umerkelig gjennom hvilestunden. Det er en sømløs overgang fra aktivitet til hvile uten at det virker som den voksne styrer og veileder for mye.

Et barn sier spontant at bamsen hans også ligger helt stille og nesten sover i hvilestunden. Kanskje bamsen fikk et myggestikk? En voksen følger opp og spør gutten om det er godt å ligge sånn helt stille og høre på mange forskjellige lyder. Ja, sier gutten. Det er nesten som om det på helt ordentlig er mygg i lavvoen, helt på ordentlig. Det er nesten som det er en hel liten myggfabrikk inne i magen min nå, sier en voksen og smiler. Men det er ikke helt på ordentlig? sier gutten og ser undrende på den voksne.

Et barn som leker utenfor lavvoen, gløtter inn gjennom lavvodøren og er nysgjerrig på hva som skjer der inne?  Vi ligger helt stille sammen med masse mygg, vi, sier gutten med bamsen.

Hvis du legger øret mot bakken og ligger helt stille, kan du høre det store, varme reinhjertet banke under jorden. En påminnelse om at vi må ta vare på hverandre og omgivelsene våre. Alt dette har vi bare til låns. Nå er det tid for mat, slik at myggene i «myggfabrikken» får litt mat og drikke. En magisk reise er over og forsvinner med røyken opp i lufta, gjennom den lille åpningen i lavvotaket og ut i universet. Gløtter man opp i taket på lavvoen, så kan den lille åpningen ligne litt på en glorie.

Refleksjonsspørsmål

 • Åpner vi opp for filosofiske samtaler med barn? Er vi med på barnas undringsreise?
 • Hva er samisk naturfilosofi, og hvordan kommer den til uttrykk i vår barnehage?
 • Hva er den samiske måten å tenke læring på? Hvordan fremmer vi den samiske måten å tenke læring på i vår barnehage?

I lavvoen er det heilt stilt. Bålet knitrar i midten av lavvoen og rammar inn roa og atmosfæren. Dei store barna ligg rundt bålet på kvart sitt reinsdyrskinn og lyttar til dei ulike natur- og dyrelydane som strøymer ut frå dei små høgtalarane under kvart reinsdyrskinn. Ein vaksen leier barna nesten umerkeleg gjennom kvilestunda. Det er saumlaus overgang frå aktivitet til kvile utan at det verkar som den vaksne styrer og rettleier for mykje. 

Eit barn utbryt spontant at bamsen hans òg ligg heilt still og nesten søv i kvilestunda. Kanskje bamsen fekk myggestikk? Ein vaksen følgjer opp og spør guten om det er godt å liggje sånn heilt i ro og høyre på mange ulike lydar. Ja, seier guten. Det er som om det verkeleg er mygg i lavvoen, heilt på ordentleg. Det er nesten som det er ein heil liten myggfabrikk inni magen min no, seier ein vaksen og smiler. Men ikkje heilt på ordentleg? seier guten og ser undrande på den vaksne.

Eit barn som leikar utanfor, gløttar inn gjennom lavvodøra og er nysgjerrig på kva som skjer der inne?  Vi ligg heilt i ro saman med masse mygg, vi, seier guten med bamsen.

Om du legg øyret mot bakken og ligg heilt still, kan du høyre det store, varme reinhjartet banke under jorda. Det minner oss på at vi må ta vare på kvarandre og omgivnadene våre. Alt dette har vi berre til låns. No er det tid for mat, slik at myggane i «myggfabrikken» får litt mat og drikke. Ei magisk reise er over og forsvinn med røyken opp i lufta, gjennom den vesle opninga i lavvotaket og ut i universet. Gløttar ein opp i taket på lavvoen, så kan den vesle opninga likne litt på ein glorie.

Refleksjonsspørsmål

 • Opnar vi for filosofiske samtalar med barn? Blir vi med barna på undringsreise?
 • Kva er samisk naturfilosofi, og korleis kjem den til uttrykk i vår barnehage?
 • Kva er den samiske måten å tenkje læring på? Korleis fremmar vi den samiske måten å tenkje læring på i vår barnehage?

Mánáidgárdi galgá earret eará láhčit dili nu ahte mánát ožžot máŋggabealat luondduvásáhusaid ja muosáhit luonddu stoahkan- ja oahppanarenan. Bargit galget addit mánáide dili ja liibba jearahit, smiehttat ja ráhkadit iežaset čilgehusaid čuolmmaide, ja oassálastit ságastallamiin dan birra maid leat vásihan ja muosáhan. Bargit galget oainnusindahkat luonddufenomenaid ja ovttas mánáiguin smiehttat luonddu čatnosiid birra.

Lávus lea áibbas jaska. Gasku ruošká dolla ja fátmmasta mášu ja miellalági. Stuora mánát vealládit iešguđet duolji alde dola birra ja guldalit iešguđetlágan luonddu- ja elliidjienaid mat gullojit dain unna skájanaččain mat leat juohke duolji vuolde. Okta rávisolmmoš jođiha mánáid vuoiŋŋastanbottus nu ahte eai bálljo fuomáš ge. Manná njuovžilit aktivitehtas vuoiŋŋasteapmái nu ahte rávisolmmoš ii oro stivreme ja neavvume beare olu.

Okta mánná dadjá spontánalaččat ahte su guovža maid veallá áibbas jaska ja measta oađđá vuoiŋŋastanbottus. Soaitá čuoika čuggen guovžža? Rávisolmmoš čuovvola ja jearrá lea go buorre ná veallat áibbas jaska ja guldalit iešguđetlágan jienaid. Juo, dadjá bártnáš. Lea dego livčče albma duođas dievva čuoikkat lávus, albma duođas. Lea dego livččii olles čuoikafabrihkka mu čoavjjis dál, dadjá okta rávisolmmoš ja moddje. Muhto ii leat fal albma duođas? dadjá bártnáš ja geahččá imaštallamiin rávisolbmui.

Okta mánná mii lea stoahkame olggobealde lávu, guovlala sisa uvssotráigge ja háliida diehtit mii doppe siste dáhpáhuvvá? Mii han veallat áibbas jaska ovttas čuoikačorragiin, dadjá bártnáš mas dat guovža lea.

Jus bijat beallji eatnama vuostá ja veallat áibbas jaska, de sáhtát gullat stuora, liegga bohccováimmu ravkime eatnan vuolde. Muittuha min áimmahuššat guhtet guimmiideamet ja min birrasa. Buot lea midjiide dušše luoikkasin. Dál lea borranáigi, nu ahte čuoikkat “čuoikafabrihkas” ožžot veaháš borramuša ja juhkamuša. Magihkalaš mátki lea loahpahuvvon ja manná suova mielde reahpenráigeráigge ja jávká áibmui. Jus mii geahčestit reahpenráigái, de sáhttá dat veaháš sulastahttit suonjargierddu.

Smiehttanjearaldagat

 • Leat go mii rahpasat filosofiijalaš ságastallamiidda mánáiguin? Leat go mii mielde mánáid imaštallanmátkkis?
 • Mii lea sámi luonddufilosofiija, ja movt dat boahtá ovdan min mánáidgárddis?
 • Movt lea sámi jurddašanvuohki oahppama dáfus? Movt mii ovdánahttit sámi jurddašanvuogi oahppama ektui min mánáidgárddis?

Maanagïerte edtja gaskem jeatjah sjïehteladtedh guktie maanah maehtieh åadtjodh gelliengïerts eatnemedååjresh jïh eatnemem dååjrehtidh sijjine gusnie stååkedieh jïh lierieh. Barkijh edtjieh maanide vedtedh aejkiem jïh sjïekem gihtjedh, ussjedidh jïh jïjtje buerkiestimmieh darjodh dåeriesmoeride, jïh soptsestalledh dan bïjre maam dååjreme jïh dååjrehtamme. Barkijh edtjieh eatnemefenomeenh vååjnesasse buektedh jïh maanajgujmie ussjedidh ektievoetide eatnamisnie.

Låavth-gåetesne eevre sjeavohth. Dålle buala aernesne jïh raeffie lea. Dah stoerre maanah dueljine lïegkedeminie aernien bïjre jïh goltelieh dejtie ovmessie eatneme- jïh juvretjoejh mah govloes destie ohtje lovteristie mah dueljiej nuelesne. Geerve almetje soejmilaakan maanide lijrehtidh lïegkedimmie-bodten. Dah darjoemistie lïegkesasse juhtieh jïh ij leah guktie geerve almetje stuvrie jïh bïhkede fer jïjnje.

Maana rætnoe jeahta sov baarnetje aaj eevre stille jïh mahte nahkeste lïegkedimmie-bodten. Kaanne tjoejhke baarnetjem skorpi? Geerve almetje baerniem gihtjie jis hijven naemhtie årrodh jïh gellie ovmessie tjoejh goltelidh. Jaavoe, baernie jeahta. Dïhte mahte goh ellies onne tjoejhkefabrihke mov tjåejjesne daelie, geerve almetje jeahta jïh mujjehte. Men ij leah goh rïektes jïh saatnan? Baernie jeahta jïh funterden almetjasse vuartesje.

Maana låavtegen ålkoelisnie stååkede, låavthgåetien sïjse vïjlele, jïh lea tjetskehke maam dan sisnie deahpede? Mijjieh eevre stille veeledibie jïjnjh tjoejhkigujmie, baernie jeahta gie bearnetjem åtna.

Jis datne bieljiem eatnamasse bïejh, jïh årroeh eevre stille, maahtah dam stoerre, baahkes baahtsegem goltelidh mij eatnemen nuelesne jievkehte. Måjhtajahta mijjieh tjoerebe sinsitniem jïh mijjen byjresem geehtedidh. Mijjieh ajve gaajhkem löönebe. Daelie tïjje bårredh, guktie tjoejhkh “tjoejhkefabrihkesne” åadtjoeh beapmoeh. Akte magijen feeleme orreje jïh haajpane soevine aajmosne, riehpenen tjïrrh jïh olkese univeersese. Jis vïjlele bæjjese låavthgåetesne, maahta riehpene vååjnedh goh glovrijem.

Refleksjovnegyhtjelassh

 • Rïhpestibie mijjieh filosofijen soptsestallemh maanajgujmie? Libie meatan maanaj ussjedimmiefeelemisnie?
 • Mij lea saemien eatnemefilosofije, jïh guktie dïhte vååjnoes mijjen maanagïertesne?
 • Mij lea dan saemien vuekie lïeredh? Guktie mijjieh dam saemien vuekiem lïeredh evtiedidh mijjen maanagïertesne

Praksisfortelling: Et møte

Barnehagen skal blant annet legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Her er et eksempel fra en samisk barnehage som kan inspirere andre barnehager i dette arbeidet.

Hva er det som lyser så innbydende og fint i kroken på avdelingen til de yngste barna? Så magisk og tiltrekkende sansehulen er! Nysgjerrige, men forsiktige stimler barna sammen rundt sansehulen som har dukket opp. Kanskje lurer sansehulen på om den får tillatelse til å være på avdelingen?

Går vi nærmere, ser det nesten ut som et «tusen og én natt-telt». Det er nesten som vi ser for oss Aladdin sveve på en samisk stjernehimmel over hulen. Barna kjenner på det myke silkestoffet blandet med det grove lyse stoffet. Taket er pyntet med lyskjegler og lysende stjerner omkranset av et gjennomsiktig silkestoff. Det er lag på lag med glitterstoff, og ser vi godt etter, oppdager vi små blinkende speil i stoffet som sender solstråler ut i rommet. Inni speilene ser vi ansiktene til alle barna på avdelingen.

En voksen kryper inn i sansehulen sammen med et barn. Sammen betrakter de hulen innvendig. Slik et fint samspill mellom det kjente og det ukjente! Veggene er pyntet med garvet reinskinn og et mykt lite, hvitt kaninskinn. Den lille jenta legger kinnet mot det myke kaninskinnet et øyeblikk.

Å, der rett foran oss er det jo bilder av reven, isbjørnen, ulven og reinsdyret. Den lille jenta går bort til bildet av reven, stryker på det og sier med entusiasme og gjenkjennelse: rieban, rev. Hun peker på øynene, ørene og sanser med hendene, på den måten kroppsliggjør hun møtet med reven. Flere barn kommer til og vil inn i sansehulen. Barna betrakter dyrebildene, og spontant lyder reinsdyrjoiken som en slags ærbødig hilsen til dyrene. Sansehulen har gitt næring til barnas lek resten av dagen. Hvis noen lurer på om sansehulen fikk tillatelse til å bli stående der, så er svaret et rungende ja.

Refleksjonsspørsmål

 • På hvilken måte tilpasser vi tradisjonskunnskap til en ny og moderne tid?
 • Hva er samiske verdier?
 • Hvordan jobber vi med å gjøre de yngste kjent med samiske verdier, og på hvilken måte kommer dette til uttrykk i vår barnehage?
 • Hvordan legger vi til rette for at barna skal få opplevelser som berører kropp og sjel?

Kva er det som lyser så innbydande og fint i kroken på avdelinga til dei yngste barna? Så trolsk og tiltrekkjande sansehòla er! Nysgjerrige, men varsame stimlar barna saman rundt sansehòla som har dukka opp. Kanskje lurer sansehòla på om ho får lov å bli verande på avdelinga?

Går vi nærmare, ser det nesten ut som eit «tusen og éi natt-telt». Det er nesten så vi ser for oss Aladdin sveve på ein samisk stjernehimmel over hòla. Barna kjenner på det mjuke silkestoffet blanda med grovt lyst stoff. Taket er pynta med lyskjegler og lysande stjerner som er omkransa av eit gjennomsiktig silkestoff. Det er lag på lag med glitterstoff, og ser vi nøye etter, oppdagar vi små blinkande speglar i stoffet som sender solstrålar ut i rommet. Inni speglane ser vi ansikta til alle barna på avdelinga.

Ein vaksen kryp inn i sansehòla saman med eit barn. Saman ser dei på hòla innvendig. Så fint samspel mellom det kjende og det ukjende! Veggene er pynta med garva reinsdyrskinn og eit mjukt lite, kvitt kaninskinn. Den vesle jenta legg kinnet mot det mjuke kaninskinnet ein augeblink.

Å, rett framfor oss er det bilete av reven, isbjørnen, ulven og reinsdyret! Den vesle jenta går bort til biletet av reven, stryk på det og seier frydefullt og gjenkjennande: rieban, rev. Ho peiker på auga, øyra og sansar med hendene. På den måten gjer ho dette til eit kroppsleg møte med reven. Fleire barn kjem til og vil inn i sansehòla. Barna ser på dyrebileta, og spontant lyder reinsdyrjoiken som ei slags ærbødig helsing til dyra. Sansehòla har gitt barna næring til ny leik resten av dagen. Om nokon lurer på om sansehòla fekk lov til å bli ståande på avdelinga, så er svaret eit rungande ja.

Refleksjonsspørsmål

 • På kva måte tilpassar vi tradisjonskunnskap til ei ny og moderne tid?
 • Kva er samiske verdiar?
 • Korleis jobbar vi med å gjere dei yngste kjende med samiske verdiar, og på kva måte kjem det til uttrykk i vår barnehage?
 • Korleis legg vi til rette for at barna skal få opplevingar som rører kropp og sjel?

Mánáidgárdi galgá earret eará láhčit dili progrešuvdnii go vállje pedagogalaš sisdoalu, bargovugiid, stohkosiid, materiálaid ja fysalaš birrasa hábmema. Dá lea ovdamearka muhtin sámi mánáidgárddis mii sáhttá movttiidahttit eará mánáidgárddiid dán barggus.

Mii lea mii čuovgá nu geasuhanláhkái ja čábbát unnimus mánáid ossodagas? Nu magihkalaš ja geasuheaddji dovddabiedju lea šaddan! Diehtoáŋgirit, muhto várrogasat čoahkkanit mánát dovddabieju birra mii lea ihtán. Soaitá dovddabiedju jearrame oažžu go lobi leahkit ossodagas?

Jus mii mannat lagabui, de orro oaidnit dego “duhát ja ovtta ija-tealta”. Mii orrot dego oaidnime Aladdina sattáhallame sámi nástealmmis bieju bajábealde. Mánát njávkkadit litna silkediŋgga seaguhuvvon roavva čuvges diŋggain. Dáhkki lea hervejuvvon čuovgageailluiguin ja čuovgi násttiiguin maid birra lea čađačuovgi silkediŋga. Muoidodiŋga lea badjálaga, ja jus mii geahččat dárkilit, fuomášit smávva speadjalaččaid mat šelgot ja sáddejit beaivesuotnjariid olggos latnjii. Speadjaliin oidnojit buot ossodaga mánáid ámadeajut.

Okta rávisolmmoš suotnjá dovddabidjui ovttain mánáin. Soai geahčadeaba bieju siskkobealde. Nu buorre ovttasdoaibman gaskal dan mii lea oahpis ja dan mii lea amas! Seainnit leat hervejuvvon dikšojuvvon dulljiiguin ja ovttain unna litna vilges njoammelnáhkiin. Nieiddaš bidjaleastá muođu litna njoammelnáhki vuostá.

Vuoi, die ovddabealde munno lea riebana, jiekŋaguovžža, gumppe ja bohcco govva. Nieiddaš manná riebana gova lusa, njávkkada dan ja dadjá ealljárvuođain ja dovdámiin: rieban. Son čujuha čalmmiide, beljiide ja dovdá gieđaiguin, ja nu albman dahká deaivvadeami riebaniin. Eambbo mánát bohtet ja áigot sisa dovddabidjui. Mánát gehččet elliid govaid, ja spontánalaččat gullo bohccoluohti dego juogalágan gudnijahttin dearvvuohta elliide. Dovddabiedju lea addán biepmu mánáid stoahkamii loahpa dan beaivvis. Jus oktage jurddaša beasai go dovddabiedju leat doppe, de lea vástádus čielga juo.

Smiehttanjearaldagat

 • Mainna lágiin heivehit mii árbevirolašmáhtu ođđa ja ođđaáigásaš áigái?
 • Mat leat sámi árvvut?
 • Mainna lágiin bargat vai nuoramus mánát oahpásnuvvet sámi árvvuiguin, ja movt boahtá dát ovdan min mánáidgárddis?
 • Movt mii láhčit dili dasa ahte mánát galget oažžut vásihusaid mat gusket gorudii ja sillui?

 

Maanagïerte edtja gaskem jeatjah sjïehteladtedh progresjovnese veeljemen tjïrrh pedagogihken sisvege, barkoevuekieh, stååkedimmieh, materijaalh jïh guktie fysisken byjresem hammoedidh. Daesnie vuesiehtimmie saemien maanagïerteste mij maahtah mubpieh maanagïerth skreejredh dennie barkosne.

Mij lea dïhte mij tjuavka dan tjaebpies roenesne nööremes maanaj goevtesisnie? Dan magijen jïh gieltegs saansesijjie lea! Tjetskehke, men dåajmijeslaakan maanah tjåanghkenieh saansesijjien bïjre mij dååjroe. Kaanne saansesijjie funterde jis dïhte åådtje goevtesisnie årrodh?

Jis mijjieh lïhkebe geatskanibie, mahte vååjnoes goh “tåvsene jïh akte jïjje-teeltem”. Mijjieh mahte maehtebe Aladdinem vuejnedh såajtole saemien naestieelmesne sijjen aatsolen. Maanah silketyjjem doehtehtieh pleenteme kruepies jovje tyjjine. Tahtjoe rïeselgamme tjoevkesigujmie jïh tjuavkeds naestieh mej bïjre silketyjjh. Desnie gelliengïerts glitteretyjjeste, jïh jis eensilaakan gïehtjedh, aajhtsebe ohtje tjuavkeds speejjelh tyjjesne mejstie biejjiegïejehts tjïehtjelasse. Speejjelisnie mijjieh vuejnebe goevtesen gaajhkh maanaj ååredæjjah.

Geerve almetje saansesæjjan sïjse goegkerde maanan ektesne. Ektesne dah sijjiem vuartasjieh. Naemhtie tjaebpies ektievoete damtoes jïh ammes gaskem! Vïedtjh leah rïeselgamme sistine jïh myövhkes, ohtje kanijnedueljine. Dïhte nyöjtetje searomem beaja dan myövhkes kanijnedualjan åenehks bodte.

Å, desnie mijjen uvte guvvieh, riepie, jïengebïerne, sïejpe jïh bovtse. Nyöjtetje gåvvan vaadtsa gusnie riepie, dam deehkehte jïh ïedtjeles jeahta: riepie. Dïhte tjelmide, bieljide tjuvtjede jïh damta gïetigujmie, dennie vuekine dïhte gaavnedimmiem riepine kråahpine damtedh. Jienebh maanah båetieh jïh sijhtieh saansesijjen sïjse. Maanah juvreguvvide vuartasjidh, jïh dallegh bovtsevueliem govloes goh heevehtimmiem juvride. Saansesijjie lea vadteme skreejremem maanaj stååkedæmman daan biejjien. Jis naan funterde jis saansesijjie åådtje desnie årrodh, dellie dïhte vaestiedasse jaavoe.

Refleksjovnegyhtjelassh

 • Man vuekie mijjieh aerpievuekien maahtoem orre jïh dajpeli aajkan sjïehteladtebe?
 • Mah leah saemien vierhtieh?
 • Guktie barkebe guktie nööremes maanah saemien vierhtieh daejrieh, jïh man vuekine dïhte vååjnoe mijjen maanagïertesne?
 • Guktie sjïehteladtebe guktie maanah edtjieh åadtjodh dååjrehtidh maam akt mij dovne kråahpem jïh sealoem doehtehtidh?

Praksisfortelling: Lek og fellesskap

Personalet i barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse. Barn i samiske barnehager skal få mulighet til å bidra og medvirke på sitt eget språk. Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

En, to, tre (Okta, guokte, golmma). Så gøy å hoppe i sølepytter, se at vannet blander seg med sanden og blir til en suppe (màlli). Forsiktig, forsiktig løfter to barn bøtta med suppe over i sandkassa hvor de andre barna leker. Det er travel aktivitet i sandkassa, og samarbeidet ser ut til å gli på en god måte. Alle bidrar til fellesskapet og passer på at ingen blir glemt. «Er ikke middagen snart klar?» spør den eldste av jentene (nieiddain). «Ikke ennå, jeg må bare drysse litt krydder over», sier gutten (ganda) og liksom snuser inn lukten av deilig middag. Barna (mànàt) samler vennene sine rundt «bålet» (dolla) og sitter sammen i sandkassa.

«Se! Hva er det som beveger seg borte ved bjørketreet?» sier en gutt (ganda) på fire år. «Er det et dyr?» «Det er en magisk rein (boazu)», sier barna i kor. Kanskje den vil komme og spise suppe (màlli) sammen med oss? «Mø! Jeg er ikke noen rein», svarer dyret. «Er du ikke?» «Nei, jeg er ei ku (gussa). Vi kuer har horn, reiner har gevir. Og fra oss kuer får dere melk (mielki). Vil dere ha melk til middagen?» «Ja, gjerne», svarer barna entusiastisk. Det var akkurat melk vi manglet. «Ha det bra, ku (Mana dearvan).» Barna ler og fryder seg og fortsetter leken med sand og vann i sandkassa.

Okta, guokte, golmma man somà. En, to, tre, så gøy.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan kan du som voksen trekke inn samiske ord og begreper i barnas lek?
 • Det er viktig at barna føler at deres bidrag i gruppa er verdifullt, og at de kan og klarer noe. Hvordan legger vi voksne til rette for at barna skal forstå hva det innebærer å være en del av fellesskapet? Hvordan lærer vi dem å kunne sette egne behov til side til fordel for fellesskapet?
 • Hvordan kan du som voksen legge til rette for lek og samspill med mål om å skape et godt fellesskap hvor alle har en viktig rolle?

 

Ein, to, tre (Okta, guokte, golmma). Så moro å hoppe i vasspyttar, sjå at vatnet blandar seg med sanden og blir til ei suppe (màlli). Varsamt, varsamt løftar to barn bøtta med suppe over i sandkassa der dei andre barna leikar. Det er travel aktivitet i sandkassa, og samarbeidet ser ut til å gli på ein god måte. Alle medverkar til fellesskapet og passar på at ingen blir gløymde. «Er ikkje middagen snart klar?» spør den eldste av jentene (nieiddain). «Ikkje enno, eg må berre strø litt krydder over», seier guten (ganda) og liksom snusar inn lukta av nydeleg middag. Barna (mànàt) samlar vennene sine rundt «bålet» (dolla) og sit saman i sandkassa.

«Sjå! Kva er det som rører seg borte ved bjørketreet?» seier ein gut (ganda) på fire år. «Er det eit dyr?» «Det er ein magisk rein (boazu)», seier barna i kor. Kanskje han vil komme og ete suppe (màlli) saman med oss? «Mø! Eg er ikkje ein rein», svarer dyret. «Er du ikkje?» «Nei, eg er ei ku (gussa). Vi kyr har horn, reinar har gevir. Og frå oss kyr får de mjølk (mielki). Vil de ha mjølk til middagen?» «Ja, gjerne», svarer barna entusiastisk. Det var akkurat mjølk vi mangla. «Ha det bra, ku (Mana dearvan).» Barna ler og frydar seg og held fram leiken med sand og vatn i sandkassa.

Okta, guokte, golmma man somà. Ein, to, tre, så moro.

Refleksjonsspørsmål

 • Korleis kan du som vaksen trekkje inn samiske ord og omgrep i leiken til barna?
 • Det er viktig at barna kjenner at deira bidrag i gruppa er verdifullt, og at dei kan og klarer noko. Korleis legg vi vaksne til rette for at barna skal forstå kva det inneber å vere ein del av fellesskapet? Korleis lærer vi dei å kunne setje eigne behov til side til fordel for fellesskapet?
 • Korleis kan du som vaksen leggje til rette for leik og samspel med mål om å skape eit godt fellesskap der alle har ei viktig rolle?

 

Mánáidgárddi bargit galget váikkuhit dasa ahte gielalaš girjáivuohta šaddá riggodahkan olles mánnájovkui, ja seammás aktiivvalaččat ovddidit ja ovdánahttit mánáid dárogiel-/sámegielgealbbu. Mánát sámi mánáidgárddiin galget oažžut vejolašvuođa leat mielde ja váikkuhit iežaset gillii. Mánáidgárdi galgá addit oktasaš vásihusaid ja oainnusindahkat searvevuođa árvvu. Mánát galget beassat stoahkat ja geavahit hutkanilu, imaštallama ja suokkardanhálu.

Okta, guokte, golbma. Man somá njuikkodit ládduin, geahččat go čáhci seahkana sádduin ja šaddá mállin. Várrogasat, várrogasat guokte máná bajideaba mállespánnja sáddogássii gos dat eará mánát stohket. Sáttogássas lea hušša, ja ovttasbargu orro manname bures. Buohkat leat mielde searvevuođas ja váruhit ahte ii oktage vajálduvvo. “Iigo mális leat fargga gárvvis?” jearrá boarráseamos nieiddain. “Ii vuos, mun ferten vuos botkkuhit máistagiid”, dadjá bártnáš ja dego susttaša njálgga máleshája. Mánát čohkkejit buohkaid “dola” birra ja čohkkájit ovttas sáttogássas.

“Gea! Mii bat die lihkada soagi luhtte?” dadjá njealjejahkásaš bártnáš. “Lea go ealli?” “Lea magihkalaš boazu”, dadjet mánát oktii njálmmiid. Soaitá háliidit boahtit ja gazzat máli min fárus? “Mø! Mun in leat boazu”, vástida ealli. “It leat?” “In, mun lean gussa. Mis gusain leat čoarvvit, bohccuin leat čorvošat. Ja mis gusain oažžubehtet mielkki. Áigubehtet go mielkki mállásii?” “Juo, áinnas, vástidit mánát ealljárvuođain. Lei juste mielki mii mis váillui. “Mana dearvan, gussa” Mánát boagustit ja iluin jotket stoahkat sádduiguin ja čáziin sáttogássas.

Okta, guokte, golbma, man somá.

Smiehttanjearaldagat

 • Movt sáhtát don gii leat rávisolmmoš geavahit sámegielsániid ja doahpagiid mánáid stoahkamis?
 • Lea deaŧalaš mánáide dovdat ahte sin doaibma joavkkus lea mávssolaš, ja ahte sii máhttet juoidá ja birgejit. Mainna lágiin láhčit mii rávisolbmot dili nu ahte mánát áddejit maid dat mielddisbuktá leat oassi searvevuođas? Movt mii oahpahit sidjiide bidjat searvevuođa ovdalii iežaset dárbbuid?
 • Mainna lágiin sáhtát don gii leat rávisolmmoš láhčit dili stoahkamii ja ovttasdoaibmamii man ulbmil lea oažžut buori searvevuođa gos buohkain lea deaŧalaš rolla?

 

Barkijh maanagïertesne edtjieh meatan årrodh gïeleldh gellievoetem sjædta ræjhkoesvoetem abpe maanadåahkan, jïh seamma aejkien ïedtjeles skreejredh jïh evtiedidh maanaj daaroen-/saemiengïeleldh maahtoem. Maanah saemien maanagïertine edtjieh nuepiem åadtjodh meatan årrodh dej jïjtje gïelesne. Maanagïerte edtja ektie dååjrehtimmieh vedtedh jïh vierhtiem ektievoeteste vååjnoes darjodh. Maanah edtjieh åadtjodh stååkedidh jïh skaepiedimmieaavoem, funterdimmieh jïh goerehtimmieh evtiedidh.

Akte, göökte, golme. Dan soe luste ruvveskisnie njulhtjedh, vuejnedh guktie tjaetsie saedtine pleentie jïh joptsem sjædta. Soejmi, soejmi göökte maanah joptsebæhtoem lutnjieh saedtiekaassese gusnie dah mubpieh maanah stååkedieh. Dah ïedtjeles saedtiekaassesne berkieh, jïh hijvenlaakan laavenjostoeh. Gaajhkh ektievoetesne meatan jïh geehtedieh guktie ij oktegh sjædta åajaldehtedh, “Ij leah gaskebeapmoeh ennje riejries” båarasommes nïejtijste gihtjie. “Ij ennje, tjoerem ajve seejedh ohtje krodterh dan nïlle”, baernie jeahta jïh hopsoe destie njaelkies beapmoste. Maanah dej voelph dållen bïjre tjöönghkieh jïh ektesne saedtiekaassesne tjahkasjieh.

“Vuejnh! Mij dïhte svihtjeminie såekien lïhke” baernie jeahta gie njieljie jaepien båeries. “Dïhte juvre? Dïhte magijen bovtse”, maanah jiehtieh. Kaanne dïhte sæjhta båetedh jïh maalestahkem mijjine bårredh? “Mø! Im manne leah bovtse”, juvre vaestede. “Ih datne leah?” “Ijje, manne leam govse. Mijjen vuernie, bovtsen tjåervie. Jïh mijjeste govsijste åadtjoeh mielhkiem. Sïjhtede mielhkiem beapmose?” “Jaavoe, dam sïjhtebe”, maanah ïedtjeles vaestiedieh. Dïhte lij mielhkie maam mijjese faatoes. “Utnieh hijven, govse.” Maanah föörhkedieh jïh lustestalledh jïh saedtine jïh tjaetsine stååkedieh.

Akte, göökte, golme man luste. 

Refleksjovnegyhtjelassh

 • Guktie maahtah geerve almetjinie nuhtjedh saemien baakoeh jïh dïejvesh maanaj stååkedimmesne?
 • Dïhte vihkeles maanah demtieh dej viehkiem dåehkesne lea dovres, jïh dah maehtieh jïh buektiehtieh maam akt darjodh. Guktie mijjieh geerve almetjh sjïehteladtebe guktie maanah edtjieh guarkedh guktie bielie ektievoetesne årrodh? Guktie mijjieh dejtie lïerehtibie ektievoeten daerpiesvoeth dej jïjtje daerpiesvoeti sæjjan bïejedh?
 • Guktie maahtah geerve almetjinie sjïehteladtedh stååkedæmman jïh mubpiejgujmie årrodh mej ulmieh buerie ektievoetem sjugniedidh gusnie gaajhkh vihkeles råållam utnieh?

Praksisfortelling: Naturen inviterer oss ut på tur

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Samiske barnehager skal bygge på en samisk forståelse av naturen og bidra til at barna kan leve i harmoni med naturen, nyttiggjøre seg og høste av naturen og utvikle respekt for naturfenomener.

«Steinene er like gamle (boarrásat) som jorda (eana), uendelig mye eldre enn mennesker, planter og dyr», forteller den voksne mens vi går tur. «Er det sant?» spør ei jente på fem år. Den voksne følger opp med et nytt spørsmål: «Kan vi forestille oss at det finnes steiner her som har ligget på jorda i millioner av år, og noen som til og med har falt ned fra verdensrommet?» Oi, det var stort å tenke på. Har vi usynlige hjelpere (oaidnemeahttun) med oss på turen (màtkis)? «Lederreinen» (Láidestanheargi) fører an og viser vei.

Omgivelsene (biras) vi vandrer i, forbereder (ràhkkanit) seg på et skifte, en av disse fine, skjøre overgangene i naturen. Den voksne undrer seg sammen med barna: «Kan dere merke endringene i naturen? Treet spør om vi vil klemme rundt trestammen, eller kanskje klatre i det. Jenta (nieida) på fem år sier: «Men trærne kan vel ikke snakke?» Den voksne sier at vi må øve oss på å forstå det naturen prøver å fortelle oss mennesker. Vi skal ha respekt (Àrvus atnit) for naturen. Vi må øve oss på å ta vare på naturen: steinene, røttene, trærne, blomstene, bærene og dyra. Vi samler sammen tingene våre, rydder stedet og bålplassen (arran) og takker (giitit) for at vi fikk være her i dag.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan kan vi forklare «den samiske aktiviteten» i naturen for barna?
 • Hvordan kan vi voksne filosofere sammen med barn om bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan vi bruke barnas og foreldrenes kulturelle bakgrunn som ressurs i barnehagen?

«Steinane er like gamle (boarrásat) som jorda (eana), uendeleg mykje eldre enn menneske, plantar og dyr», fortel den vaksne mens vi går tur. «Er det sant?» spør ei jente på fem år. Den vaksne følgjer opp med eit nytt spørsmål: «Kan vi førestille oss at det finst steinar her som har lege på jorda i millionar av år, og nokre som til og med har falle ned frå verdsrommet?» Oi, det var stort å tenkje på. Har vi usynlege hjelparar (oaidnemeahttun) med oss på turen (màtkis)? «Leiarreinen» (Láidestanheargi) fører an og viser veg.

Omgivnadene (biras) vi vandrar i, førebur (ràhkkanit) seg på eit skifte, ein av desse fine, skjøre overgangane i naturen. Den vaksne undrar seg saman med barna: «Kan de merke endringane i naturen? Treet spør om vi vil klemme rundt trestammen, eller kanskje klatre i det. Jenta (nieida) på fem år seier: «Men trea kan vel ikkje snakke?» Den vaksne seier at vi må øve oss på å forstå det naturen prøver å fortelje oss menneske. Vi skal ha respekt (Àrvus atnit) for naturen. Vi må øve oss på å ta vare på naturen: steinane, røtene, trea, blomstrane, bæra og dyra. Vi samlar saman tinga våre, ryddar staden og bålplassen (arran) og takkar (giitit) for at vi fekk vere her i dag.

Refleksjonsspørsmål

 • Korleis kan vi forklare «den samiske aktiviteten» i naturen for barna?
 • Korleis kan vi vaksne filosofere saman med barn om berekraftig utvikling?
 • Korleis kan vi bruke den kulturelle bakgrunnen til barna og foreldra som ressurs i barnehagen?

 

 

 

Mánáidgárdi galgá váikkuhit dasa ahte mánát ovdánahttet luondduilu ja ožžot muosáhusaid mat ovddidit dáiddu dádjadit ja birget luonddus iešguđet jagiáiggiin. Sámi mánáidgárddit galget huksejuvvon sámi luondduipmárdusa ala ja leat mielde dasa ahte mánáid eallin ja doaimmat heivejit lundui, ja ahte sáhttet ávkkástallat luonddus ja ovdánahttit luonddufenomenaid áktema.

“Geađggit leat liikka boarrásat go eana, olu boarraseappot go olbmot, šattut ja eallit”, muitala rávisolmmoš go leat vázzime. “Lea go duohta?” jearrá viđajahkásaš nieiddaš. Rávisolmmoš čuovvola ođđa jearaldagain: “Sáhttit go mii jurddašit ahte gávdnojit geađggit mat leat leamaš dás eatnamis miljovnnaid jagiid, ja muhtimat mat leat gahččan vulos máilmmiávus?” Vuoi, lea olu dan jurddašit. Leat go mis oaidnemeahttun veahkit mielde mátkkis? Láidestanheargi láidesta ja čájeha geainnu.

Biras gos mii vánddardit ráhkkana molsašupmái, ovtta dain fiinna, rašes rievdamiin luonddus. Rávisolmmoš imaštallá ovttas mánáiguin: “Merkebehtet go rievdamiid luonddus? Soahki jearrá áigut go mii dollet su máddaga birra ja buorrestit su, dahje gizzut. Viđajahkásaš nieiddas dadjá: “Sáhttet bat soagit hupmat?” Rávisolmmoš dadjá ahte mii fertet hárjehallat ipmirdit dan maid luondu viggá muitalit midjiide olbmuide. Mii galgat árvvus atnit luonddu. Mii galgat hárjehallat váldit vára luonddus: geđggiin, ruohttasiin, muorain, liđiin, murjjiin ja elliin. Mii čohkket iežamet biergasiid, čorget saji ja árrana ja giitit go beasaimet leat dás odne.

Smiehttanjearaldagat

 • Mainna lágiin sáhttit čilget mánáide “sámi aktivitehta” luonddus?
 • Mainna lágiin sáhttit mii rávisolbmot filosoferet ovttas mánáiguin guoddevaš ovdáneami birra?
 • Mainna lágiin sáhttit geavahit mánáid ja vánhemiid kultuvrralaš duogáža resursan mánáidgárddis?

Maanagïerte edtja meatan årrodh maanah eatnemem lyjhkoeh jïh dååjrehtidh eatnamisnie mestie vuekiem evtiedidh daejredh gusnie leah jïh eatnamisnie årrodh ovmessie jaepieboelhkine. Saemien maanagïerth edtjieh saemien eatneme-goerkesen nïlle bigkedh jïh meatan årrodh guktie maanah maehtieh eatnemen ektesne jieledh, eatnamisnie jieledh jïh eatnemefenomeenh krööhkestidh.

“Baalhkah leah seamma båeries goh eatneme, båarasåbpoe almetjistie, sjædtojste jïh juvrijste” geerve almetje soptseste mearan vaedtsieminie. “Saatnan?” vïjhte jaepien båeries nïejte jeahta. Geerve almetje orre gyhtjelassem gihtjie: “Maehtebe ussjedidh daesnie gierkieh mah leah jåartesne orreme millijovnh jaepieh, jïh naan mij leah elmeste våålese gahtjeme?” Vuj, dïhte lij stoerre åssjele. Utnebe aelieh meatan fealadimmesne? “Gaavalohke” geajnoem vuesehte.

Byjresh gusnie vaedtsebe, ryöjredieh målsoemasse, akte dejstie tjaebpies målsoemidie eatnamisnie. Dïhte geerve maanajgujmie ussjede: “Maehtede dijjieh målsomh eatnamisnie vuejnedh? Moere gihtjie jis maehtebe dam faerhmiestidh, jallh kaanne bæjjese goegkerdidh. Vïjhten jaepien båeries nïejte jeahta: “Mohte moerh eah maehtieh soptsestidh?” Geerve jeatha mijjieh tjoerebe haarjanidh guarkedh maam eatneme voejhkele mijjese almetjidie jiehtedh. Mijjieh edtjebe eatnemem krööhkestidh. Mijjieh tjoerebe haarjanidh eatnemem vaarjelidh: gierkieh, roehtsh, moerh, sjædtoeh, muerjieh jïh juvrh. Mijjieh mijjen tjåenieh tjöönghkedh, sijjiem jïh aerniem sjeakodh jïh gijhtedh mijjieh daesnie daan biejjien orreme.

Refleksjovnegyhtjelassh

 • Guktie maehtebe buerkiestidh “dïhte saemien darjome” eatnamisnie maanide?
 • Guktie maehtebe mijjieh geerve almetjh maanajgujmie ussjedidh monnehke evtiedimmien bïjre?
 • Guktie maehtebe maanaj jïh eejhtegi kulturellen våaromem nuhtjedh vierhtine maanagïertesne?

Praksisfortellingene er utarbeidet i samarbeid med Cizás samiske barnehage.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!