Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for barn med flerspråklig bakgrunn

Overgangssamtaler

En del barnehager og skoler organiserer overgangssamtaler hvor foreldre, barnehagelærer og lærer møtes til en samtale om barnet. Mange foreldre med minoritetsspråklige bakgrunn og som ikke har hatt barn i norsk skole tidligere, kan se på overgangen til skole som noe utrygt og ukjent. Det kan virke inn på barnet. En overgangssamtale kan være med på å trygge foreldre og barn i overgangen fra barnehage til skole.

En slik samtale kan gjerne ta utgangspunkt i foreldrenes forventninger til skolen og skolens forventninger til foreldrene. I tillegg vil det være hensiktsmessig at foreldrene og barnehagen informerer skolen om barnet. Det kan for eksempel være aktuelt å informere om barnets språkutvikling, inkludert språklig bakgrunn og språklige kompetanse. Overgangssamtalen kan med fordel gjennomføres på skolen og det kan oppleves positivt av foreldre at rektor inviterer. Bruk av tolk kan være nødvendig. Foreldre skal på forhånd være informert om hvilken informasjon barnehagen ønsker å gi om barnet til skolen, og om at de som foreldre kan velge om de vil gi sitt samtykke til eventuell overføring av disse opplysningene. Hvis foreldrene ikke samtykker, kan opplysninger om barnet ikke overføres.

Foreldre er vanligvis positive til at barnehagelæreren som de kjenner, deltar på overgangssamtalen. Barnehagelæreren blir på den måten et bindeledd mellom familien og skolen. Skolen uttrykker på sin side at informasjonen som kommer fram i overgangssamtalen, er nyttig for å kunne tilrettelegge opplæringen best mulig til skolestart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!