Stemmevanskar

Barn og elevar med stemmevanskar har utfordringar med å bruke stemma på ein naturleg måte.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør vite kva som kjenneteiknar stemmevanskar, og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.