Kombinerte syns- og høyrselstap og døvblindskap

Barn og elevar med kombinerte syns- og høyrselstap og døvblindskap har både nedsett høyrsel og nedsett syn. Mange av dei opplever utfordringar i barnehagen eller på skulen.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør vite kva som kjenneteiknar kombinerte syns- og høyrselstap og døvblindskap, og korleis de kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.