Rammeverk for språk

Rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til språkkurs, retningslinjer for læreplaner, eksamener og læremidler i hele Europa og i enkelte land utenfor Europa. 

Rammeverket skal fremme flerspråklig opplæring av god kvalitet, legge til rette for større sosial mobilitet og stimulere til refleksjon og utveksling mellom fagfolk på språkfeltet når det gjelder utvikling av læreplaner og i lærerutdanningen.

Rammeverket gir også et metaspråk for å diskutere kompleksiteten i språkferdigheter for alle borgere i et flerspråklig og flerkulturelt Europa, og for utviklere av utdanningspolitikk for å reflektere over læringsmål og -resultater som bør være sammenhengende og gjennomsiktige.

Se rammeverket for språk på Europakommisjonens nettside