Nasjonale minoriteter

Forord

Her finner du informasjon om våre fem nasjonale minoriteter. Du får en kortfattet
innføring i historie, språk og levesett til jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom
og romanifolket/tatere. Materiellet er laget for deg som jobber i barnehagen eller
i skolen. Vi ønsker at det skal være til hjelp for bedre å forstå bakgrunnen til
elever fra minoritetene. Du kan også bruke materiellet som støtte når du skal
lære barn eller elever om minoritetene. I innledningen finner du en kort tekst om
hva det kan være viktig å reflektere over dersom dere har barn eller elever fra
nasjonale minoriteter, samt utsnitt fra regelverk, rammeplan og læreplanverk
som er særlig relevante. Vi har også utdrag fra rammeplan og læreplanverket
som viser at alle barn og elever skal lære om våre nasjonale minoriteter.
Det er utfordrende å gi en kortfattet beskrivelse av noens historie og levesett.
Vi ønsker å gi et så riktig bilde som mulig, men det vil alltid være ulike oppfatninger og forståelser av både fortid og samtid. Derfor har det vært viktig for
oss å lage materiellet i tett samarbeid med organisasjonene for våre nasjonale
minoriteter.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt med innspill
og kommentarer underveis i arbeidet med materiellet.