Hva er nytt i læreplanverket?

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye.

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år.

  • Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
  • Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
  • Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Ny overordnet del av læreplanverket

Ny overordnet del av læreplanverket erstatter generell del av læreplanen og prinsipper for opplæringen. Overordnet del gjelder alle læreplaner og beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.

Overordnet del av læreplanverket

Ny læreplanstruktur

Læreplanene har fått ny struktur:

1. Om faget

2. Kompetansemål og vurdering

3. Vurderingsordning

Kompetansebegrepet

Læreplanene har fremdeles kompetansemål, men kompetansebegrepet er fornyet:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Les mer om kompetansebegrepet i overordnet del

Dybdelæring

De nye læreplanene skal legge til rette for dybdelæring. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer og er kritiske.

Presisering av grunnleggende ferdigheter

Læreplanene inneholder fortsatt de fem grunnleggende ferdighetene å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Ferdighetene er presisert i "Om faget" til hver læreplan.

Omtale av vurdering i fag

Læreplanene inneholder en fagspesifikk omtale av vurdering for hvert trinn det er kompetansemål for. Omtalen uttrykker hva elevene samlet sett skal vurderes etter i underveis- og sluttvurderingen.