Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1 - 2015

Utgått!

2.3 Fag- og timefordeling etter Kunnskapsløftet Samisk, LK-06S

Alle elever i samiske distrikt (forvaltningsområdet for samiske språk) skal følge Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk etter tabell 2. 

Kommuner i samiske distrikt kan vedta lokal forskrift om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder. Kommuner kan likevel ikke pålegge opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Et eventuelt pålegg om opplæring i samisk for alle grunnskoleelever forutsetter kommunalt fastsatte planer for opplæring og tilleggstimer for de berørte elevene.

Tabell 2 Fag- og timefordeling for LK-06S, 1.-10.trinn, skoleåret 2015-2016

  1.-7. årstrinn  
Fag1.-4. trinn5.-7. trinnSum 8.-10. årstrinnSum 1.-10. årstrinn
KRLE  -  - 427 153 580
Førstespråk
samisk/norsk
642 312 954 284 1238
Andrespråk
norsk/samisk (samisk 2 eller 3) eller finsk
- - 608 228 836
Matematikk 560 328 888  313  1201 
Naturfag  -  - 328 249 577 
Engelsk  138  228  366  222  588 
Fremmedspråk* / fordypning / arbeidslivsfag - 0 0
(171)*
0
(171)*
Samfunnsfag - 385 249 634 
Kunst og håndverk - 477 146 623 
Musikk  285 83  368 
Mat og helse  - 114  83  197 
Kroppsøving  478  223  701 
Valgfag 0 171** 171**
Utdanningsvalg 0 110  110
Elevrådsarbeid - -   - -
Fleksibel time - - 38 0 38
Fysisk aktivitet 0 76 76 0 76
Fleksibel pott       108 108
Samlet minstetimetall
5 424  
2 622 8046

Opplæringsloven § 6-2 fjerde ledd

Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

* Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget

** Timene i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

Spesielt for elever på 8.-10. trinn som velger fremmedspråk/språklig fordypning

Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget. For å få tilstrekkelig antall timer til faget, kan inntil 63 timer omdisponeres fra andre fag til fremmedspråk/språklig fordypning gjennom den generelle adgangen til omdisponering av inntil 5 prosent av timene mellom fag (se punkt 2.1.1). Skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetimetall for elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning.

Spesielt for elever på 1.-7.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger LK-06S, men ikke har opplæring i samisk, skal ha 1372 timer norsk (se tabell 1). Disse elevene har rett til alternative opplegg i de 190 timene som er differensen mellom timetallet i samisk + norsk (tabell 2) og timetallet i norsk for elever uten opplæring i samisk (1562 – 1372 = 190).

Spesielt for elever på 8.-10.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger LK-06S og ikke har opplæring i samisk, skal ha minst 398 timer norsk og minst 222 timer fremmedspråk. De følger fag- og timefordelingen etter tabell 1.

Fleksibel pott

En fleksibel pott på 108 timer for elever uten fremmedspråk, skal brukes til å styrke opplæringen i første- og/eller andrespråket. Skoleeier skal i samråd med elevene og foreldrene, avgjøre hvordan timene skal fordeles.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!