Informasjon til skoleeiere om rektorutdanningen

Skoleeieres frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Søknadsfristen til rektorutdanningen er 1. mars. 

Hvem kan søke?

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring. Ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå, kan også søke.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, eksempelvis inspektører og avdelingsledere. Dette vil i de fleste tilfeller være inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen.

450 skoleledere kan få tilbud om plass i studieåret 2023-2024.

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Du som skoleeier skal godkjenne eller avslå søknader fra dine skoleledere. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av Utdanningsdirektoratet.

Studietilbud studieåret 2023-2024

For studieåret 2023–2024 kan skoleledere velge mellom ti studietilbud fordelt på syv studiesteder. Alle studietilbudene har en varighet på halvannet år og gir 30 studiepoeng.

Oversikt over studietilbudene finner du i Udirs studiekatalog. Studiekatalogen er tilgjengelig 1. februar 2023.

Steg i søknadsbehandlingen

Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.