Informasjon til skoleeiere om rektorutdanningen

Søknadsfristen til rektorutdanningen var 1. mars. Skoleeieres frist for å godkjenne og prioritere søknader var 15. mars.

Hvem kan søke?

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring. Ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå, kan også søke.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, eksempelvis inspektører og avdelingsledere. Dette vil i de fleste tilfeller være inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen.

450 skoleledere kan få tilbud om plass i studieåret 2021-2022.

Viktige datoer 2021

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no   

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere    

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir til å behandle søknader som er godkjent av skoleeiere, og til å gjennomføre første fordeling av studieplasser  

15. juni: Frist for Udir til å gjennomføre andre fordeling av studieplasser

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Du som skoleeier skal godkjenne eller avslå søknader fra dine skoleledere. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av Utdanningsdirektoratet.

Studietilbud studieåret 2021-2022

For studieåret 2021-2022 kan skoleledere velge mellom syv studietilbud fordelt på ti studiesteder. Alle studietilbudene har en varighet på halvannet år og gir 30 studiepoeng.

Oversikt over studietilbudene finner du i Udirs studiekatalog.

Steg i søknadsbehandlingen

Søkeren må logge seg på systemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir søkeren mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn frem til søknadsfristens utløp 1. mars.

Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Fra 1. februar kan skoleeiere logge seg inn i søkesystemet med sitt UBAS-passord og se en oversikt over registrerte søknader.

Etter 1. mars og fram til 15. mars skal skoleeiere godkjenne eller avslå søknader. Skoleeiere skal prioritere mellom godkjente søknader og sende godkjente søknader videre til direktoratet. Skoleeiere mottar en e-post fra Utdanningsdirektoratet som beskriver rutiner for behandlingen av søknader.

Skoleeier kan selv endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader frem til 15. mars. Dette gjør du ved å klikke på knappen «Unsend» dersom søknaden allerede er godkjent og sendt til Utdanningsdirektoratet. Du trenger altså ikke ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å gjøre slike endringer.

Når søknadene er behandlet og sendt videre til Utdanningsdirektoratet, får søkeren automatisk en e-post med beskjed om at skoleeier har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar søkeren automatisk en ny e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for søkeren.
Skoleeier har ansvar for den videre dialogen med rektorer/skoleledere som har søkt.

Private og statlige skoler har ansvar for å behandle søknader fra ansatte ved egne skoler. Vi forutsetter at ledere i private skoler har avklart behandlingen av skolens søknader med sin administrative eier.

Utdanningsdirektoratet vil, så langt det lar seg gjøre, imøtekomme skoleeiers prioriteringer i fordelingen av studieplasser. Skoleeier kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget så snart Utdanningsdirektoratet har fordelt studieplassene.

Første fordeling av studieplasser gjennomføres innen 30. april. Andre fordeling av studieplasser gjennomføres innen 15. juni. Studieplasser som eventuelt fortsatt er tilgjengelige etter andre fordeling, blir fordelt i løpet av august.

Ved oversøkning vil vi prioritere nytilsatte rektorer som har vært i stillingen i mindre enn to år, deretter andre rektorer og til slutt andre skoleledere. Søknader fra tidligere Finnmark og kommuner i oppfølgingsordningen (veilederkorps) blir prioritert der det er mulig.

Universitetene og høgskolene har ansvar for selve opptaket. Rektorer og andre skoleledere som har fått tildelt studieplass, blir kontaktet av universitetet eller høgskolen.

Direktoratet har erfart at skoleledere hos samme skoleeier har søkt ulike studiesteder. I mange tilfeller vil det være en fordel om skoleledere fra samme kommune gjennomfører utdanningen ved samme studiested. Endringer i prioritering av studiested kan skoleeier gjøre frem til 15. mars. Etter at universitetene og høgskolene har gjennomført det endelige opptaket er det ikke mulig å endre studiested.

Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle skoleeiere til å motivere sine rektorer og andre skoleledere uten formell lederkompetanse til å søke rektorutdanningen.

Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!