Informasjon til skoleeiere om rektorutdanningen 2019-2020

Søknadsfristen til rektorutdanningen er 1. mars. Skoleeieres frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars.

Hvem kan søke?

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring. Ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå, kan også søke.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Dette vil i de fleste tilfeller være inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen.

450 skoleledere kan få tilbud om plass i studieåret 2019-2020.

Viktige datoer 2019

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no   

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere    

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir til å behandle søknader som er godkjent av skoleeiere, og til å gjennomføre første fordeling av studieplasser  

15. juni: Frist for Udir til å gjennomføre andre fordeling av studieplasser

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Du som skoleeier skal godkjenne eller avslå søknader fra dine skoleledere. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av staten.

Mål og organisering

Rektorutdanningen skal bidra til at skoleledere blir bedre kvalifiserte til å ivareta lederoppgavene i skolen. Utdanningen er ment som et supplement til øvrige tiltak skoleeiere iverksetter, og formålet er å dekke skolelederes behov for støtte og kompetanseutvikling.

Rektorutdanningen er samlingsbasert og tilrettelagt for at deltakerne skal kunne fungere i full stilling som skoleleder ved siden av studiet. Evalueringer viser at deltakerne opplever utdanningen som svært relevant og av god pedagogisk kvalitet, og at den gir rektorer og andre skoleledere en viktig møteplass som dekker behovet for støtte og nettverk.

Studietilbud studieåret 2019-2020

For studieåret 2019-2020 kan skoleledere velge mellom syv studietilbud fordelt på ni studiesteder. Alle studietilbudene har en varighet på halvannet år og gir 30 studiepoeng.

Oversikt over studietilbudene finner du i Udirs studiekatalog.

Steg i søknadsbehandlingen

1. Rektorer/skoleledere søker skoleeiere om å få delta innen 1. mars

Søkeren må logge seg på systemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir søkeren mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn frem til søknadsfristens utløp 1. mars.

Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Fra 1. februar kan skoleeiere logge seg inn i søkesystemet med sitt UBAS-passord og se en oversikt over registrerte søknader.

2. Skoleeierne behandler og videresender aktuelle søknader innen 15. mars

Fra 3. mars til 15. mars skal skoleeiere godkjenne eller avslå søknader til rektorutdanningen. Skoleeiere skal prioritere mellom godkjente søknader og sende godkjente søknader videre til direktoratet. Skoleeiere mottar en e-post fra Utdanningsdirektoratet som beskriver rutiner for behandlingen av søknader.

Du som skoleeier selv kan endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader frem til 15. mars. Dette gjør du ved å klikke på knappen «Unsend» dersom søknaden allerede er godkjent og sendt til Utdanningsdirektoratet. Du trenger altså ikke ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å gjøre slike endringer.

Når søknadene er behandlet og sendt videre til Utdanningsdirektoratet, får søkeren automatisk en e-post med beskjed om at skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom du som skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar søkeren automatisk en ny e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for søkeren.
Skoleeierne har ansvar for den videre dialogen med rektorer/skoleledere som har søkt.

Private og statlige skoler har ansvar for å behandle søknader fra ansatte ved egne skoler. Vi forutsetter at ledere i private skoler har avklart behandlingen av skolens søknader med sin administrative eier.

3. Skoleeierne får svar på søknadene til rektorutdanningen 30. april 2019

Utdanningsdirektoratet vil, så langt det lar seg gjøre, imøtekomme skoleeiernes prioriteringer i fordelingen av studieplasser. Skoleeiere kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget, så snart Utdanningsdirektoratet har fordelt studieplassene.

Første fordeling av studieplasser gjennomføres innen 30. april. Andre fordeling av studieplasser gjennomføres innen 15. juni. Studieplasser som eventuelt fortsatt er tilgjengelige etter andre fordeling, blir fordelt i løpet av august.

Ved oversøkning vil vi prioritere nytilsatte rektorer som har vært i stillingen mindre enn to år, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere. Søknader fra Finnmark, kommuner i oppfølgingsordningen og realfagskommuner blir prioritert der det er mulig.

Universitetene og høgskolene har ansvar for selve opptaket. Rektorer og andre skoleledere som har fått tildelt studieplass, blir kontaktet av universitetet eller høgskolen.

Direktoratet har erfart at skoleledere hos samme skoleeier har søkt ulike studiesteder. I mange tilfeller viser det seg å være på grunn av manglende dialog mellom søkerne. Endringer i prioritering av studiested kan skoleeiere selv gjøre frem til 15. mars. Etter at universitetene og høgskolene har gjennomført det endelige opptaket, er det ikke mulig å endre studiested.

Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle skoleeiere til å motivere sine rektorer og andre skoleledere uten formell lederkompetanse til å søke opptak til rektorutdanningen.

Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!