Læreplan i tømrarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TMF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, utføre, dokumentere og vurdere eige arbeid
 • utføre byggje- og monteringsarbeid etter teikningar og beskrivingar
 • byggje nye utvendige og innvendige konstruksjonar av tre og stål
 • byggje nye utvendige og innvendige konstruksjonar i bygningar av tre, mur, stål og betong
 • velje, tilverke og bruke materialar til konstruksjonar og innreiingsarbeid
 • byggje og montere ulike typar etasjeskilje og leggje ulike typar tregolv og trebaserte golv
 • byggje og montere ulike typar komplette veggkonstruksjonar
 • byggje og montere ulike typar komplette takkonstruksjonar
 • montere vindauge og dører og isolere og tette rundt dei
 • byggje ulike typar utvendige trekonstruksjonar
 • montere ulike typar listverk utvendig og innvendig
 • montere ulike typar innreiing
 • ta vare på byggjeskikkar og byggjetradisjonar ved utføring av rehabiliterings- og vedlikehaldsarbeid
 • dokumentere eige arbeid ved bruk av preaksepterte løysingar
 • utføre arbeid i samsvar med kvalitetsstyringssystem i byggjenæringa
 • utføre kjeldesortering og handtere avfall
 • montere ulike typar stillas i samsvar med gjeldande regelverk
 • byggje om eksisterande bygningar til nye funksjonsområde i samsvar med gjeldande regelverk
 • bruke ulike typar måleverktøy
 • sikre estetiske og kulturelle verdiar ved arbeid i faget
 • velje konstruksjonar og løysingar ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som førebyggjer skadar
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldande krav til helse, miljø og tryggleik
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for den historiske utviklinga av faget og kor viktig det er for samfunnet i dag
 • gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk for kva rettar og plikter kunden, under dette reglar om klagerett
 • gjere greie for gjeldande regelverk og drøfte etiske retningslinjer i faget
 • drøfte kor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen
 • utføre geometriske utrekningar og dokumentasjon ved hjelp av digitale verktøy
 • lage skisser og konstruksjonsteikningar
 • gjere greie for prinsippa ved oppgradering av eldre bygningar i samsvar med gjeldande regelverk
 • bruke grunnleggjande bygningsfysikk i arbeid med faget
 • velje eigna materiale til ulike typar arbeid og grunngi vala
 • gjere greie for gjeldande regelverk for avfallshandtering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!