Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (STE3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Bruddvirksomhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med bruddvirksomhet
 • gjøre rede for egenskapene ved ulike typer bergarter
 • vurdere borbarhet og sprengbarhet av ulike typer bergarter
 • anvise bust, kløyv og svall i ulike typer bergarter
 • planlegge og gjennomføre boring i ulike typer bergarter
 • bruke maskiner og produksjonsutstyr og foreta enkelt vedlikehold
 • gjennomføre varslingsrutiner før og etter sprengningsarbeider i samsvar med gjeldende regelverk
 • spalte skifer ved ulik temperatur og fuktighet
 • utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for bruddvirksomhet
 • ta vare på hensynet til natur og miljø i produksjonen
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr

Bearbeiding

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med bearbeiding
 • lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere kvaliteten av og klassifisere ulike typer råmaterialer i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • bruke maskiner og utstyr til bearbeiding av stein til ferdige produkter
 • utføre ulike typer manuell og maskinell overflatebehandling av stein
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr

Montering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med montering
 • lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere egnet monteringsmåte for ulike arbeidsoppgaver
 • montere steinprodukter på innvendige og utvendige fasader og konstruksjoner
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens estetiske normer
 • håndtere avfall og materialer i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • montere stillas i samsvar med gjeldende forskrift

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets opprinnelse og plass i samfunnet
 • bruke digitale verktøy og lage tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • gjøre rede for egenskapene ved og bruken av sprengstoff og tennmidler til ulike typer sprengningsarbeid
 • gjøre rede for lagring og transport av ulike typer sprengstoff og tennmidler
 • følge gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og bedriftens krav til kvalitetssikring

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!