Læreplan i slakterfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SLF3-01)

Etter Vg3

Håndtering av levende dyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
 • håndtere levende slaktedyr med respekt og i tråd med gjeldende regelverk
 • gjøre rede for kravene til transport av levende dyr
 • foreta mottakskontroll og korrigerende tiltak på slakteriets fjøsrampe
 • gjøre rede for og ta hensyn til dyrenes naturlige instinkter ved driving og oppstalling
 • gjøre rede for kravene til fjøsinnredninger, arealkrav til ulike dyreslag, sklisikring av gulv, daglig renhold og tilgang på vann og eventuelt fôr
 • foreta nødvendig kontroll og vedlikehold av bedøvingsutstyr
 • foreta bedøving av dyrene i tråd med gjeldende regelverk
 • foreta avliving med stikking og blodtapping, slik at kvalitetskravene til ferdig slakteskrott og blod ivaretas i tråd med gjeldende regelverk
 • gjøre rede for de største religionenes krav og skikker for bedøving og avliving
 • gjøre rede for dyrenes reaksjonsmønster ved oppvåkning etter bedøving, og kunne tolke tegn på at bedøvingen er tilstrekkelig
 • foreta bedømming, kategorisering og registrering av skitne slaktedyr
 • forklare og følge prinsippene for merking og sporbarhet

Slakteprosessen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare klassifiseringens betydning for prisfastsettelse av helt slakt og for en rasjonell kjøttomsetning
 • utføre arbeidsoperasjonene med riktig håndlag for å opprettholde krav til hygiene, produktivitet, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet
 • skille mellom rene og urene arbeidsoperasjoner
 • foreta rutinemessig sterilisering av kniv og annet utstyr som berører rent kjøtt ved endring fra uren til ren arbeidsoperasjon
 • følge gjeldende regelverk og rutiner for persontrafikk og vareflyt og gjøre rede for hygienesoner
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer
 • følge bedriftens rutiner for forebyggende vedlikehold av lokaler, maskiner og utstyr
 • utføre renhold og renholdskontroll av lokaler og utstyr
 • slipe og vedlikeholde kniver og annet relevant verktøy
 • forta nødvendig kontroll og vedlikehold av mekanisk håndverktøy
 • gjøre rede for bedriftens krav og rutiner for sporbarhet gjennom hele slakterfagets virkeområde
 • utføre sluttkontroll av slakteskrotten
 • følge bedriftens rutiner for registrering av avvik i produksjonsprosessene og vurdere forbedringsarbeid
 • følge regelverk og rutiner for håndtering av særlig risikofylt materiale
 • foreta nødvendige korrigerende tiltak under slakteprosessen og hindre spredning av forurenset kjøtt og smittefarlig materiale
 • utføre arbeidet slik at minst mulig organisk materiale slippes ut
 • oppbevare og bruke kjemikalier i tråd med gjeldende regelverk
 • gjøre rede for riktig varestrøm i slakteavdelingen

Biprodukter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tilskjære, pakke og merke biprodukter etter gjeldende regelverk og varespesifikasjoner
 • trimme, konservere og pakke huder og skinnprodukter etter gjeldende regelverk og spesifikasjoner
 • kontrollere huder og skinn for skader og initiere forbedrende tiltak
 • utføre arbeidet med biprodukter i tråd med gjeldende regelverk og krav til produktivitet
 • følge rutiner for behandling av proteinråstoff og gjøre rede for behandlingsanleggenes prosesser og kvalitetskrav
 • gjøre rede for produkt- og anvendelsesmuligheter av råstoffet og den økonomiske betydningen av dette

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for bransjens rammebetingelser og bedriftens plass i samfunnet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og drøfte faktorer som kan påvirke bedriftens økonomiske resultater
 • forklare hvordan ulike sesongvariasjoner påvirker råstofftilgangen og produktetterspørselen
 • bruke digitale verktøy til sporing av produkter og råstoffer
 • følge prinsipper for smittevern ved fare for smitte mellom dyr og mennesker
 • delta i arbeid med å bekjempe insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området
 • håndtere gjødsel ressurs- og miljøvennlig
 • følge rutiner for avløpsrensing og myndighetenes krav til deponering av gjødsel og slam
 • følge gjeldende regelverk ved utslipp av biologisk materiale og drøfte konsekvenser av utslipp
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområde i bedriften
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!