Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (SHS1-02)

Samisk historie og samfunn 2

Samer, natur og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive tradisjonell samisk forståelse av landskap og drøfte hvordan denne forståelsen danner grunnlag for livsform, tilhørighet og identitet
 • gi eksempel på sentral samisk naturterminologi, og drøfte forholdet mellom tradisjonell og vitenskapsbasert kunnskap
 • gjøre rede for kollektiv og individuell samisk bruks- og eiendomsrett og sammenligne med tilsvarende rettigheter hos nabofolk
 • beskrive og drøfte samers forhold til natur og landskap i fortid og nåtid, og sammenlikne med nabofolks forhold til naturen
 • gi eksempler på tradisjonell kunnskap i samiske områder og drøfte betydningen av slik kunnskap for utnytting av naturressurser, næringstilpasninger og livsformer

Vitalisering og selvbestemmelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for samisk organisasjons- og institusjonsbygging fra ca. 1900 og fram til i dag, og gi eksempler på vitaliseringsprosesser
 • beskrive utviklingen i nasjonalstatenes holdninger til og politikk overfor samene og nasjonale minoriteter etter andre verdenskrig og drøfte bakgrunn for denne utviklingen
 • plassere sametingene i de politiske systemene i Norge, Sverige og Finland og gjøre rede for bakgrunn, rettslig grunnlag, etablering, funksjon og organisering
 • gjøre rede for formelle og uformelle maktstrukturer knyttet til sametingene
 • drøfte samepolitisk samarbeid på tvers av landegrensene og status for samiske rettigheter i de ulike nasjonalstatene
 • gjøre rede for bakgrunnen for og hovedpunktene i den norske Grunnloven § 110a, sameloven og finnmarksloven
 • drøfte sammenhenger mellom ideologiske og politiske prosesser i Sápmi og samisk deltakelse i urfolksarbeid i og utenfor FN-systemet
 • gjøre rede for status for og hovedpunkter i FNs deklarasjon og konvensjon om urfolks rettigheter

Teori og metode

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for grunnleggende trekk ved historisk og samfunnsvitenskapelig teori og metode
 • avgrense, bearbeide, formulere og presentere samisk relaterte samfunnsfaglige problemstillinger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 • gjøre rede for utviklingen av forskning omkring samiske spørsmål
 • vurdere etiske utfordringer knyttet til historie- og samfunnsforskning spesielt på samer og andre urfolk
 • forklare hvordan samfunnsforskeren kan påvirkes av sin egen faglige og kulturelle bakgrunn, og diskutere problemer knyttet til objektivitet i samfunnsforskning
 • drøfte rettighetsmessige sider ved anvendelse av urfolks tradisjonelle kunnskaper i forskningen
 • drøfte forholdet mellom urfolks tradisjonelle kunnskap og vitenskapskunnskap

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!